Фондация Програма Достъп до Информация
Достъп до информация и журналистически разследвания
Случаи и дела
Случаи и дела
10.03.2019 г.

Защитата на личните данни не може да бъде основание за отказ, когато заявителят изрично е посочил, че желае исканата информация да му бъде предоставена със заличени лични данни.С този мотив състав на АССГ отмени отказ на началника на Регионално управление на образованието (РУО) – София-град да предостави информация, свързана с надплановия прием на ученици в Софийската математическа гимназия  (СМГ) за учебната 2018/ 2019. Информацията бе поискана от Александра Маркарян (OFFNews) със заявление от 15.11.2019, а отказът на началника на РУО – София град бе с мотив, че информацията е свързана със защитени лични данни, както и с оперативна подготовка на актовете на РУО - София-град и няма самостоятелно значение. С подкрепата на ПДИ отказът е обжалван пред АССГ. В резултат, с Решение № 1398 от 05.03.2019  на АССГ отказът е отменен и началникът на РУО – София град е задължен да предостави достъп до исканата информация за всички молби с изложени аргументи, факти и обстоятелства за надпланов прием в СМГ през учебната 2018/ 2019. В мотивите на решението си съдът прави анализ на възможните документи, които удостоверяват причина за надпланов прием на ученици според Вътрешните правила за условията и реда за преместване на ученици и стига до извод, че действително голяма част съдържат лични данни. В случая обаче това обстоятелство не е основание предоставянето на документите да бъде отказано, тъй като, както е отбелязано в заявлението, документите са поискани със заличаване на съдържащите се в тях лични данни. Следователно, предоставянето на исканите документи е било дължимо след заличаване на съдържащите се в тях имена, адреси, посочени заболявания и др. подобни и по начин, от който да може да се установи конкретната причина за преместване на ученик над утвърдения прием, тъй като именно тази причина е обстоятелството, обосноваващо обществения интерес в случая. Другата хипотеза, разглеждана в мотивите на оспорения акт – уредената в чл.13, ал.2 ЗДОИ служебна информация, свързана с оперативната подготовка на актовете, по аналогични съображения също не е основание за отказ в случая. Наред с това, по силата на чл.13, ал.4 ЗДОИ, ограничението за достъп до такава информация е изрично изключено при надделяващ обществен интерес. Последният е дефиниран в т.6 от § 1 на ДР на ЗДОИ и обстоятелствата по делото налагат еднозначен извод, че такъв в случая е налице.

 

Решението е окончателно.

 

Начало  /   Разследвания  /   Случаи и дела  /   Как да получим достъп?  /   Ресурси  /   ЗДОИ в медиите  /   Новини  /   Контакти
© 2008-2023 Фондация Програма Достъп до Информация. Всички права запазени.