Фондация Програма Достъп до Информация
Достъп до информация и журналистически разследвания
Случаи и дела
Случаи и дела
06.03.2019 г.

Заявление

През октомври 2016 г. Александър Терзиев (в. „Капитал“) подава заявление до Министерство на вътрешните работи (МВР), с което иска да му бъде предоставен достъп до следната информация, свързана с предаването на седем турски граждани от страна на Република България на Република Турция: 1. Изходяща и входяща кореспонденция между структурите в рамките на МВР; 2. Изходяща и входяща кореспонденция между структурите на рамките на МВР и други държавни институции; 3. Заповеди и други административни актове и 4. Докладни записки от служители на МВР.

 

Отговор

С решение от 3 ноември 2016 г. директорът на Дирекция „Правно-нормативна дейност“ в МВР предоставя на заявителя копие от експресна стенограма от проведен парламентарен контрол по въпроса на 28.10.2016 г. и отказва да предостави достъп до конкретно поисканите документи с мотив, че същите не представляват обществена информация, тъй като не са свързани с дейността на МВР, а се отнасят изцяло до издаден индивидуален административен акт, който съдържа лични данни за определени физически лица.

 

Жалба

Отказът е обжалван пред АССГ. В жалбата са изложени доводи, че исканата информация безспорно е обществена по смисъла на ЗДОИ, тъй като предоставянето й ще даде възможност на заявителя да си състави мнение за дейността на министерството при упражняване на властническите му правомощия. Посочено е, че в отказа не е отчетено наличието на надделяващ обществен интерес

 

 

Развитие пред І инстанция

Делото е разгледано в открито съдебно заседание на 9 март 2017 г. и е обявено за решаване.

 

Решение І инстанция

С Решение № 2226 от 04 април 2017 г. АССГ отменя отказа и задължава министерството да предостави достъп до исканите документи. Съдът приема, че исканите документи представляват обществена информация по смисъла на ЗДОИ, тъй като са създадени и съхранявани от задължения субект във връзка с осъществяване на правомощията му и предоставянето им ще даде възможност на заявителя да си състави собствено мнение за работата на МВР по конкретния случай. Според съдебния състав в случая е налице и надделяващ обществен интерес за предоставяне на информацията, а в отказа на министерството не са изложени мотиви, които да преодоляват законовата презумпция за наличие на такъв интерес. На последно място в решението на съда е посочено, че дори да не получи съгласие от трето засегнато лице, задълженият субект е длъжен да предостави частичен достъп до информация.

 

Касационна жалба

Срещу решението на АССГ е подадена касационна жалба от директора на Дирекция „Правно-нормативна дейност“ в МВР.

 

Развитие пред II инстанция

Делото е разгледано в открито заседание на 28 ноември 2018 и е обявено за решаване.

 

Решение II инстанция

С Решение № 3248/06.03.2019 г. на ВАС, Пето отделение, съдия-докладчик Марина Михайлова, решението на първата инстанция за отмяна на отказа е оставено в сила. Съдиите приемат, че в случая е поискано предоставяне на информация относно предприетите от органите на МВР действия по случая с екстрадирането на седем турски граждани, а не лични данни на тези граждани. Доколкото тази информация засяга интересите на трети лица и не е налице тяхното изрично съгласие за предоставянето й, то може да се мисли за наличие на основание за отказ по чл. 37, ал. 1 , т. 2 от ЗДОИ, но в случая е налице надделяващ обществен интерес за предоставяне на исканата информация, тъй като същата ще повиши прозрачността и отчетността на МВР по казуса. Тогава, когато е налице надделяващ обществен интерес, наличието на двете кумулативни предпоставки - засягане на интересите на третото лице и липсата на негово съгласие, губят своето прекратяващо право на достъп до обществена информация действие и за органа е налице задължение да предостави поисканата обществена информация. Мотивите на съда завършват с извода, че ако не е налице надделяващ обществен интерес, административният орган следва да се аргументира, за да преодолее оборимата презумпция, регламентирана в § 1, т.5 ДР на ЗДОИ, като и в този случай търсената информация е дължима при спазване на правилото на чл. 31, ал. 4 във вр. с чл. 37, ал. 2 от ЗДОИ, постановяващ, че при неполучаване на съгласие от третото лице в указания срок или при изричен отказ да се даде съгласие съответният орган предоставя исканата обществена информация в обем и по начин, който да не разкрива информацията, която се отнася до третото лице. Решението е окончателно.

Начало  /   Разследвания  /   Случаи и дела  /   Как да получим достъп?  /   Ресурси  /   ЗДОИ в медиите  /   Новини  /   Контакти
© 2008-2024 Фондация Програма Достъп до Информация. Всички права запазени.