Фондация Програма Достъп до Информация
Достъп до информация и журналистически разследвания
Случаи и дела
Случаи и дела
28.03.2018 г.

Заявление:
Журналистите Атанас Чобанов и Асен Йорданов от сайта за разследваща журналистика "Биволъ" подават заявление за достъп до информация през април 2016 до доректора на Агенция "Митници", с което искат достъп до информация за това изнасяни ли са цигари на български производители за Обединените арабски емирства, през кои пунктове, с какъв транспорт и какво е общото им количество.

 

Отказ:
Отказът на директора на митниците бе с мотив, че търсената информация представлявала статистическа и данъчна информация, както и служебна и търговска тайна. В отказа бе посочено, че Данъчно-процесуалният кодекс (ДОПК), Законът за митниците (ЗМ) и Законът за статистиката (ЗС) се явяват специални по отношение на ЗДОИ при предоставяне на информация и регламентират задължение за Агенция „Митници“ и нейните служители да пазят тази информация, както и забрана да се разгласява получената информация. На последно място бе посочено, че достъпът до информация по ЗДОИ не може да се използва за провеждане на контрол от страна на граждани относно дейността на Агенция „Митници“, нито да се получава фирмена информация на трети лица.

Жалба:
С подкрепата на ПДИ отказът бе обжалван. 

Решение на I инстанция:
С Решение № 6342 от 19.10.2016, АССГ, Второ отделение, 32 състав отказът е отменен и преписката е върната на директора на Агенция „Митници“ за ново произнасяне. Съдът приема, че исканата информация има характер на обществена по смисъла на ЗДОИ, тъй като същата е свързана с обществения живот и би послужила на заявителите за съставяне на мнение относно осъществявания износ на български цигари към фирми, регистрирани в Обединените арабски емирства (ОАЕ) и контрола върху този износ, който се осъществява от Агенция „Митници“. Съдът не приема довода, че достъпът до обществена информация не може да се използва от гражданите за провеждане на контрол за дейността на държавни органи. Съдът посочва, че не е налице тайна, тъй като поисканата информация е обобщена, а не конкретна – иска се информация дали са изнасяни цигари и какво е общото им количество. Тези сведения и данни нямат за цел индивидуализиране на конкретните субекти износители на български цигари, а само да информират заявителите изнасяни ли са цигари за определени контрагенти, регистрирани извън България, през кои пунктове и в какво количество. Съдът отбелязва, че исканата информация не е статистическа, тъй като не е създадена по реда на Закона за статистиката. В тази връзка, в отказа не са изложени мотиви защо е прието, че исканата информация е статистическа. Съдът обръща внимание, че това важи за мотивите на отказа като цяло, тъй като същият изобилства от цитирани текстове на нормативни актове без да е направен анализ на поисканата информация. По делото не са представени доказателства, а и в отказа не се твърди наличие на заповед, която да определя исканата информация като служебна тайна. Исканата информация не е и данъчна или търговска тайна, тъй като предоставянето й не би разкрило данни от търговската дейност на дадено дружество, доколкото не се иска информация кои са конкретно фирмите износители или кой е българският производител. Отделно, съдът намира, че в случая е налице надделяващ обществен интерес за предоставяне на информацията, тъй като безспорно тя цели повишаване прозрачността и отчетността на Агенция „Митници“ при осъществявания от нея митнически контрол, включително върху акцизни стоки, каквито са цигарите. Информацията ще даде възможност да се прецени дали агенцията изпълнява законосъобразно и целесъобразно законовите си задължения при осъществяване на митническия контрол.

 

Касационна жалба:
Срещу решението на АССГ е подадена касационна жалба от Агенция „Митници“.

 

Решение на II инстанция:
С Решение № 4001 от 28.03.2018 на ВАС решението на първата инстанция е оставено в сила. Съдиите приемат, че доводите на агенцията за наличие на данъчна и статистическа тайна са неоснователни. Естеството на търсената информация - изнасяни ли са български цигари, кога и в какво количество, на две фирми регистрирани в ОАЕ – несъмнено не е защитена информация по ДОПК, защото не разкрива факти относно данъчна и осигурителна информация, съдържаща се в данните от търговската дейност на задължени лица и субекти; стойността и вида на отделните активи и пасиви; всички други данни като банкови сметки, размер на доходите, платени данъци и т.н. Явно търсената от заявителите обществена информация не е статистическа тайна, тъй като не се касае за информация получена следствие статистическо изследване. Решението на съда е окончателно.

Начало  /   Разследвания  /   Случаи и дела  /   Как да получим достъп?  /   Ресурси  /   ЗДОИ в медиите  /   Новини  /   Контакти
© 2008-2019 Фондация Програма Достъп до Информация. Всички права запазени.