Фондация Програма Достъп до Информация
Достъп до информация и журналистически разследвания
Случаи и дела
Случаи и дела
24.01.2023 г.

До този извод стигна състав на Административен съд – Видин по дело на Гражданско движение „БОЕЦ“ (ГД „БОЕЦ) срещу отказ на изпълнителния директор на „Булгаргаз“ ЕАД да предостави достъп до информация за кореспонденцията на дружеството с доставчици на газ и основно с ГАЗПРОМЕКСПОРТ.

Информацията е поискана със заявление от 7 септември 2022 г. и е систематизирана в 9 точки. В законоустановеният 14-дневен срок за отговор „Булгаргаз“ ЕАД не изпраща такъв, поради което и след консултация с ПДИ е подадена жалба срещу мълчалив отказ до Административен съд – Видин. В деня на подаване на жалбата срещу мълчаливия отказ ГД „БОЕЦ“ получават изричен отговор от изп. директор на „Булгаргаз“ ЕАД, в който е посочено, че „Булгаргаз“ ЕАД не е задължен субект по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), поради което не следва да предоставя информация за търговската си дейност. В тази връзка, ГД „БОЕЦ“ депозират по делото становище, с което молят да бъде отменен и последващият изричен отказ, като развиват аргументи, че „Булгаргаз“ ЕАД е задължен субект по ЗДОИ, тъй като е със 100% държавно участие в капитала, а и дружеството е получило заем от държавния бюджет за закупуване на газ (ПМС № 245/11.08.2022 г., обн. в ДВ бр. 66 от 16.08.2022 г.).

На 15 ноември 2022 г. делото е разгледано от Административен съд - Видин в открито съдебно заседание с участието на председателя на ГД „БОЕЦ“ и адв. Кашъмов за жалбоподателя. „Булгаргаз“ ЕАД не изпращат представител в заседанието, а само молба за даване ход на същото в тяхно отсъствие, с която заявяват и че оспорват жалбата и нямат доказателствени искания. Към молбата им са приложени и писмени бележки, в който са развити доводи, че исканата информация представлява търговска тайна. Повече за съдебното заседание можете да прочетете тук.

С Решение № 139/13.12.2022 г. на Административен съд – Видин изричният отказ отказ на „Булгаргаз“ ЕАД е отменен и преписката е върната на дружеството за ново произнасяне по заявлението с указания по тълкуване и прилагане на закона.

 
Съдът приема, че „Булгаргаз“ ЕАД е задължен субект по ЗДОИ в качеството на публичноправна организация по смисъла на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и ЗДОИ, тъй като е под контрола на и основните му органи се определят от възложител на обществени поръчки, какъвто е Българският енергиен холдинг (БЕХ), който е едноличен собственик на капитала на „Булгаргаз“ ЕАД.

След като приема, че „Булгаргаз“ ЕАД е задължен субект по ЗДОИ, съдът разглежда и мотивите за отказ на „Булгаргаз“ ЕАД, изложени в писмени бележки по делото като приема, че не е доказано наличие на търговска тайна в търсената информация, нито са изложени мотиви за липса на надделяващ обществен интерес.

Решението на съда е окончателно.


Начало  /   Разследвания  /   Случаи и дела  /   Как да получим достъп?  /   Ресурси  /   ЗДОИ в медиите  /   Новини  /   Контакти
© 2008-2023 Фондация Програма Достъп до Информация. Всички права запазени.