Фондация Програма Достъп до Информация
Достъп до информация и журналистически разследвания
Случаи и дела
Случаи и дела
25.03.2019 г.

Заявление

С писмено заявление от февруари 2016 г. Десислава Лещарска иска от „Българска банка за развитие“ АД (ББР) да й предоставят информация за общински задължения към строителни фирми, които са прехвърлени към програма за изкупуване на ББР. Конкретно е поискана следната информация:

-          Кои са общините, чийто задължения към строителни фирми са прехвърлени към програмата за изкупуване на ББР;

-          Коя община по коя мярка от Програмата за развитие на селските райони има цесия на вземането;

-          Кои общини имат цесии по Оперативна програма “Околна среда”;

-          По кои проекти от Оперативна програма „Транспорт“ са сключени 12 броя договори;

-          На какъв принцип тези вземания са попаднали в програмата на ББР.

 

Отговор

С решение от 14 март 2016 г. ББР отказват да предоставят исканата информация, тъй като същата не е обществена информация, а информация за финансов мениджмънт и представлява професионална тайна по чл. 63, ал. 1 от Закона за кредитните институции (ЗКИ).

 

Жалба

Изричният отказ е обжалван пред АССГ. В жалбата са изложени доводи, че според ЗДОИ, обществена е и информацията относно дейностите, финансирани със средства от консолидирания държавен бюджет и средства от фондове на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз по проекти и програми, дори те да се извършват от юридически и физически лица, различни от органите на публичната власт.  Съответно последните имат качеството на задължени по ЗДОИ субекти.

 

Развитие пред І инстанция

Делото е разгледано в открито съдебно заседание на 27 юни 2016 г. и е отложено с указания за ответника да представи доказателства за датата на връчване на оспорения отказ на заявителката.

 

Делото е разгледано в открито съдебно заседание на 5 декември 2016 г. и е обявено за решаване.

 

Определение І инстанция

С Определение № 214 от 11 януари 2017 г. АССГ отменя даването на ход на делото, оставя без разглеждане жалбата на Лещарска, поради просрочие и прекратява производството по делото.

 

Частна жалба

Определението на АССГ е атакувано с частна жалба пред ВАС.

 

Определение ІІ инстанция

С Определение № 5438 от 2 май 2017 г. ВАС отменя определението на АССГ за прекратяване на делото като приема, че жалбата е подадена в двумесечният срок по чл. 140, ал. 1 от АПК. Съдът връща делото на АССГ за продължаване на съдопроизводствените действия.

 

Развитие пред І инстанция (отново)

Делото е разгледано повторно от АССГ в открито съдебно заседание на 5 юни 2017 г. и е обявено за решаване.

 

Решение I инстанция

С Решение № 4593 от 10 юли.2017 г. АССГ отменя отказа на ББР и изпраща преписката на ББР за предоставяне на достъп до исканата информация. Съдът приема, че информацията е обществена по ЗДОИ и би дала възможност за съставяне на мнение както за дейността на ББР, така и за тази на общините, които в случая са получатели на безвъзмездна финансова помощ по линия на ЕС. Съдът намира за неоснователни доводите за наличие на „професионална“ респективно „банкова тайна“ като посочва, че банкова тайна са факти и обстоятелства, засягащи наличностите и операциите по сметките и влоговете на клиентите на банката. В случая, исканата със заявлението информация не засяга подобни данни, нито е свързана с информацията, създавана за целите на банковия надзор.

 

Касационна жалба

Срещу решението на съда е подадена касационна жалба от ББР.

 

Развитие пред I инстанция

Делото е разгледано в открито съдебно заседание на 27 февруари 2019 и е обявено за решаване.

 

Решение II инстанция

С Решение № 4350/25.03.2019 г. на ВАС, Пето отделение, съдия-докладчик Донка Чакърова, решението на първата инстанция за отмяна на отказа е оставено в сила. Съдиите приемат за правилни изводите на първата инстанция, че информацията за общински задължения към строителни фирми, които са прехвърлени към програма за изкупуване на ББР, не представлява нито „професионална“, нито „банкова“ тайна. Магистратите посочват, че правилно и законосъобразно АССГ е обосновал извод, че исканата по т. 2-6 от заявлението на Д. Лещарска информация е обществена по смисъла на чл. 2 от ЗДОИ и спрямо не я не е приложима закрилата на „професионална тайна“, на която се е позовал УС на ББР. За пълнота на изложението решаващият съд е разгледал и доколко тази информация би представлявала „банкова тайна“. Изводите на първата инстанция са в синхрон с разпоредбите на чл. 62 и чл. 63 от Закона за кредитните институции (ЗКИ). Съгласно чл. 62, ал. 2 от ЗКИ банкова тайна са фактите и обстоятелствата, засягащи наличностите и операциите по сметките и влоговете на клиентите на банката, а на основание чл. 63, ал. 1 професионална тайна е информацията, която Българската народна банка (БНБ) придобива или създава за целите на банковия надзор или във връзка с него. Исканата информация не отговаря на нито една от изброените в двете дефиниции характеристики, поради което правилно АССГ е приел, че не е налице посоченото в оспореното решение на УС на ББР основание за ограничаване на достъпа до нея. Решението е окончателно.

Начало  /   Разследвания  /   Случаи и дела  /   Как да получим достъп?  /   Ресурси  /   ЗДОИ в медиите  /   Новини  /   Контакти
© 2008-2024 Фондация Програма Достъп до Информация. Всички права запазени.