Фондация Програма Достъп до Информация
Достъп до информация и журналистически разследвания
Случаи и дела
Случаи и дела
05.06.2019 г.

Заявление:

През септември 2017 Доротея Дачкова (в. „Сега“) подава заявление до председателя на Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ), с което иска достъп до информация за разходите, направени от комисията при проверката на имуществото на Цветан Василев и семейството му.

 

Отговор:

Председателят на Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) отказва информация с мотив, че е класифицирана като служебна тайна.

 

Жалба:

С подкрепата на ПДИ отказът е обжалван пред АССГ.

 

Решение на I инстанция:

С решение от март 2018 на АССГ отказът е отменен и преписката е върната на председателя на КПКОНПИ с указания да предостави искания достъп. Съдът приема, че информацията е обществена по дефиниция – касае извършени разходи от комисията във връзка с производството по отнемане на придобитото от Цветан Василев имущество. Тези разходи представляват публични бюджетни средства и комисията дължи прозрачност при разходването им, съответно предоставяне на информация на гражданите по реда на ЗДОИ относно тях, поради което не може да се сподели виждането, че ЗДОИ не намира приложение по отношение дейността на комисията. Търсената информация не представлява служебна тайна по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ), тъй като простото позоваване на чл. 26, ал 1 от ЗЗКИ не обосновава наличие на основание за отказ. В случая не става ясно защо ответникът приема, че информацията за направените разходи по конкретния случай представлява служебна тайна, нито по какъв начин предоставянето на тази информация би увредило интересите на държавата или трети лица, още повече че предоставянето по реда на ЗДОИ не представлява „нерегламентиран достъп“, а точно обратното. Направените разходи не могат да бъдат окачествени и като търговска тайна. Не е направен анализ от задължения субект налице ли е надделяващ обществен интерес, при наличие на който той дължи предоставяне на информацията, въпреки наличие на основание за отказ /което не се констатира/ и оборването на която презумпция е възложено от закона в негова тежест.

 

Касационна жалба:

Срещу решението на АССГ е подадена касационна жалба от КПКОНПИ.

 

Решение на II инстанция:

В резултат, с Решение № 8457/05.06.2019 г. на ВАС решението на първата инстанция за отмяна на отказа е оставено в сила. Върховните съдии намират за правилен и съобразен с приложимите материалноправни норми извода на първоинстанционния съд, че търсената от заявителя информация е обществена по дефинитивното определение на закона – касае се за разходвани от комисията публични парични средства, свързани с основната й дейност – извършвана проверка, свързана с производство по отнемане имущество на физическо лице; касае се не самото имущество на това лице, а единствено изразходваните от комисията публични средства, свързани с осъществяваната проверка. Обосновано е прието, че тези разходи не могат да бъдат окачествени като „търговска тайна“/по смисъла на § 1 , т. 5 от ЗДОИ /- действията на КПКОНПИ в обхвата на извършваната проверка на имуществото на проверяваното лице не са производствена или стопанска дейност. Законосъобразен е и изводът на първоинстанционния съд, че липсата на анализ от задължения субект налице ли е надделяващ обществен интерес, при чието наличие, търсената информация е дължима, също опорочава отказа му.

 

Решението е окончателно.Публикации:

Начало  /   Разследвания  /   Случаи и дела  /   Как да получим достъп?  /   Ресурси  /   ЗДОИ в медиите  /   Новини  /   Контакти
© 2008-2024 Фондация Програма Достъп до Информация. Всички права запазени.