Фондация Програма Достъп до Информация
Достъп до информация и журналистически разследвания
Случаи и дела
Случаи и дела
16.06.2015 г.

На 18 октомври 2013 г. журналистката Доротея Дачкова от в. „Сега” подава заявление до Висшия съдебен съвет. С него тя поиска информация имал ли е статут на несменяемост Пеевски и ако да – кога го е придобил; атестиран ли е и кога; по колко и кои досъдебни производства е работил; колко са магистратите, които имат изискуемият от закона стаж да придобият статут на несменяемост, но все още не са го получили, както и копие от стенографския протокол от заседанието на ВСС, на което е гласуван статута на несменяемост на Пеевски и атестацията му. За да се произнесе по заявлението от ВСС поискаха съгласието на депутата, който заяви изричен отказ за предоставяне на информацията. Впоследствие тя беше отказана на основание разпоредбата на чл.37 ал. 2 от ЗДОИ – липса съгласието на третото лице.

 

С помощта на ПДИ, отказът бе обжалван пред Административен съд София – град (АССГ).

 

С решение №1751/18.03.2014 състав на АССГ отмени решението на главния секретар на ВСС, с което бе отказан достъп до исканата от Дачкова информация.

Съдът отменя отказа като немотивиран, тъй като фактическите и правните основания за издаване на административния акт са необходима и задължителна част от неговото съдържание. Според съда изискванията за мотивировка представлява една от гаранциите за законосъобразност на акта, които законът е установил за защита на правата и интересите на гражданите и организациите – страни в административното производство.

 

Решението бе обжалвано от ВСС пред Върховния административен съд.

 

С Определение от 05.06.2014 г. тричленен състав на ВАС остави без разглеждане касационната жалба на Висшия съдебен съвет срещу решение и прекрати производството по делото.

 

ВСС отново обжалва - пред петчленен състав на Върховния административен съд.

 

С определение № 7189 от 16.06.2015 петчленен състав на ВАС остави в сила определението на тричленен състав на съда за прекратяване на производството по касационната жалба на ВСС. Мотивите за това са, че касационната жалба е подадена от ВСС, който не е страна в административното производство - не е издател на акта, нито е заинтересуван от изхода на спора. Съдът приема за правилен извода на тричленния състав на ВАС, че за ВСС липсва правен интерес да атакува оспореното решение, тъй като страна в първоинстанционното производство е главният секретар на съвета, който е издател на оспорения пред първата инстанция акт.

 

Публикации по темата:

Съдът принуди ВСС да даде информация за Пеевски, Доротея Дачкова, в. "Сега", 22 юни 2015

ВСС измисли специален статут на Пеевски, за да крие данни за него, Доротея Дачкова, в. "Сега", 22 април 2014

Съдебният съвет крие магистратския статут на Пеевски, Доротея Дачкова, в. "Сега", 04 ноември 2013

Начало  /   Разследвания  /   Случаи и дела  /   Как да получим достъп?  /   Ресурси  /   ЗДОИ в медиите  /   Новини  /   Контакти
© 2008-2020 Фондация Програма Достъп до Информация. Всички права запазени.