Фондация Програма Достъп до Информация
Достъп до информация и журналистически разследвания
Случаи и дела
Случаи и дела
08.12.2014 г.

а.д. № 11585/2013 г. на АССГ, Второ отделение 25 състав

а.д. № 6440/2014 г. на ВАС, Пето отделение

 

Заявление:

През м. октомври 2013 г. Доротея Дачкова (в. „Сега“) подава заявление до Висшия съдебен съвет (ВСС), с което иска да й бъде предоставена следната информация:

  1. Какъв е заетият щат за съдебните и прокурорските помощници в цялата страна. Колко са те по щат?;
  2. Справка по звена на съдебната власт – в кое звено колко помощници има. Колко от тях са назначени по заместване или временно по други съображения (и какви са те)?;
  3. Списък на всички съдебни и прокурорски помощници, който да съдържа имената им, звеното на съдебната власт, в което работят, датата и основанието за назначаването им.

Препращане:

ВСС препраща заявлението по компетентност до Прокуратурата на Република България по реда на чл. 32 от ЗДОИ.

 

Отговор:

С решение от 7.11.2013 г. заместник на главния прокурор при Върховна касационна прокуратура (ВКП) предоставя достъп до информацията по т. 1 и 2 от заявлението и отказва да предостави информацията по т. 3 с мотив, че имената на служителите и звеното, в което работят дава възможност за идентификация на същите, следователно тази информация представлява защитени лични данни на съответните лица.

 

Жалба:

Отказът е обжалван пред АССГ. В жалбата са развити доводи, че имената и длъжността на лицата, заети в съдебната система не представляват защитени лични данни. Посочва се, че е недопустимо в държавни институции и органи на власт да работят анонимни за гражданите лица.

 

Развитие пред І инстанция:

Делото е разгледано в открито съдебно заседание на 24.02.2014 г. и е обявено за решаване.

 

Решение І инстанция:

С Решение № 1860 от 24.03.2014 г. АССГ отменя отказа и връща преписката на ВКП с указания да предостави исканата информация. В мотивите си съдът посочва, че информацията за структурното звено, в което работят прокурорските помощници, видът на правоотношението, датата и основанието за сключване на договорите, по никакъв начин не попада в обхвата на определението за лични данни, дадено в чл. 2, ал. 1 то ЗЗЛД и § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби (ДР) на ЗДОИ. Съдът споделя доводите на жалбоподателката, че тази информация се отнася до публичната институция и нейните структура и състав, а не към личността, изпълняваща съответната длъжност. Съдебният състав приема, че предоставянето на списък с имената на прокурорските помощници за целите на журналистическата дейност също не влиза в противоречие с принципите на ЗЗЛД. Това е така, тъй като информацията не засяга личното качество, респективно личният живот на съответното лице, а е свързана с обществената му идентичност като служител в органите на съдебната власт. Съдът приема и наличие на надделяващ обществен интерес за предоставяне на информацията, тъй като същата безспорно е предпоставка за повишаване на прозрачността и отчетността на Прокуратурата.

 

Касационна жалба:

Решението на АССГ е атакувано от ВКП с касационна жалба пред ВАС. В жалбата са развити доводи, че имената на прокурорските помощници не са обществена информация, тъй като не дават възможност на гражданите да си съставят мнение за дейността на прокуратурата.

 

Развитие пред ІІ инстанция:

Делото е разгледано в открито съдебно заседание на 26.11.2014 г. и е обявено за решаване. Представителят на заявителката изтъква, че исканата информация представлява служебна обществена информация по смисъла на чл. 11 от ЗДОИ.

 

Решение ІІ инстанция:

С Решение № 14701 от 08.12.2014 г. ВАС оставя в сила решението на първата инстанция. В мотивите си магистратите посочват, че критериите за заемане на длъжността прокурорски помощник са определени в нормативни актове. Необходимостта от публичност за заемането на длъжността прокурорски помощник е нормативно закрепена и съображенията за отказ да бъде предоставена информация за неговото име и месторабота не кореспондират с публичния му статут.  Правилен и в съответствие с константната съдебна практика е изводът на АССГ, че в случая е налице хипотезата на надделяващ обществен интерес за предоставяне на информацията. Решението на ВАС е окончателно.

Начало  /   Разследвания  /   Случаи и дела  /   Как да получим достъп?  /   Ресурси  /   ЗДОИ в медиите  /   Новини  /   Контакти
© 2008-2023 Фондация Програма Достъп до Информация. Всички права запазени.