Фондация Програма Достъп до Информация
Достъп до информация и журналистически разследвания
Случаи и дела
Случаи и дела
06.03.2018 г.

Заявление:
Със заявление от 21.09.2017 г. Доротея Дачкова, журналист във в. "Сега" е поискала от председателя на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) да й бъде предоставена информация за разходите, направени от комисията при проверката на имуществото на Цветан Василев и семейството му. 

Отказ:

С решение от 4.10.2017 г. председателят на КОНПИ е отказал предоставяне на исканата информация с мотив, че същата е класифицирана като "служебна тайна". 

Жалба:
С помощта на ПДИ отказът на председателя на КОНПИ бе обжалван пред Административен съд София - град.

Решение на I инстанция:
С Решение № 1448 от 6.03.2018 на АССГ отказът е отменен и преписката е върната на председателя на КОНПИ с указания да предостави исканата информация. Съдът приема, че тя е обществена по дефиниция – касае извършени разходи от комисията във връзка с производството по отнемане на придобитото от Цветан Василев имущество. Тези разходи представляват публични бюджетни средства и комисията дължи прозрачност при разходването им, съответно предоставяне на информация на гражданите по реда на ЗДОИ относно тях, поради което не може да се сподели виждането, че ЗДОИ не намира приложение по отношение дейността на комисията. Търсената информация не представлява служебна тайна по смисъла на ЗЗКИ, тъй като простото позоваване на чл. 26, ал 1 от ЗЗКИ не обосновава наличие на основание за отказ. В случая не става ясно защо ответникът приема, че информацията за направените разходи по конкретния случай представлява служебна тайна, нито по какъв начин предоставянето на тази информация би увредило интересите на държавата или трети лица, още повече, че предоставянето по реда на ЗДОИ не представлява „нерегламентиран достъп“, а точно обратното. Направените разходи не могат да бъдат окачествени и като търговска тайна. Не е направен анализ от задължения субект налице ли е надделяващ обществен интерес, при наличие на който той дължи предоставяне на информацията, въпреки наличие на основание за отказ (което не се констатира) и оборването на която презумпция е възложено от закона в негова тежест.

Решението подлежи на обжалване.

Начало  /   Разследвания  /   Случаи и дела  /   Как да получим достъп?  /   Ресурси  /   ЗДОИ в медиите  /   Новини  /   Контакти
© 2008-2019 Фондация Програма Достъп до Информация. Всички права запазени.