Фондация Програма Достъп до Информация
Достъп до информация и журналистически разследвания
Случаи и дела
Случаи и дела
30.03.2018 г.

Заявление:
На 3.01.2018 журналистката от в. "Сега" Доротея Дачкова подава заявление до Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ), с което иска достъп до информация за броя на делата, заведени по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ) срещу КОНПИ, по които Комисията е била осъдена да плати обезщетение на ищците към настоящия момент. Какъв е общият размер на присъдените обезщетения? Какъв е общият разчер на изплатените обезщетения?

Отказ: 
С решение от 18.01.2018 г. председателят на КОНПИ отказва достъп с мотив, че информацията за изплатените обезщетения представлява служебна тайна, а информацията за списъка с номерата на делата и съответният съд също представлява служебна тайна и разкриването й би довело до засягане правата на трети лица.

Жалба:
С помощтана ПДИ отказът на председателя на КОНПИ бе обжалван пред Административен съд София - град.

Решение на I инстанция:
С Решение № 2134 от 30.03.2018 на АССГ отказът е отменен и председателят на КОНПИ е задължен да предостави исканата информация за загубените дела и сумите, които КОНПИ е осъдена да заплати към януари 2018 по ЗОДОВ. Съдът приема, че тази информация не представлява служебна тайна нито по чл. 26 от ЗЗКИ, нито по чл. 16, ал. 1 от вече отменения Закон за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество (ЗОПДНПИ). В мотивите на решението е посочено, че ответникът не е представил списък с категории „служебна тайна“, в които исканата информация да попада, нито е доказал маркиране на същата с гриф за сигурност. Същевременно информацията за делата, по които комисията е осъдена да заплати обезщетения за вреди, не засяга личността на проверявани лица по начин, който да изисква запазването й в тайна. Решението подлежи на обжалване.

Начало  /   Разследвания  /   Случаи и дела  /   Как да получим достъп?  /   Ресурси  /   ЗДОИ в медиите  /   Новини  /   Контакти
© 2008-2019 Фондация Програма Достъп до Информация. Всички права запазени.