Фондация Програма Достъп до Информация
Достъп до информация и журналистически разследвания
Случаи и дела
Случаи и дела
23.03.2018 г.

Заявление:

На 31.03.2016 журналистката Генка Шикерова от Нова ТВ подава заявление до Директора на Центъра за спешна медицинска помощ /ЦСМП/, с което иска достъп до информация относно:

1. Договор №5 за поддръжка и текущ ремонт на извънгаранционни автомобили от автопарка на ЦСМП;

2. Цялата налична информация, свързана с изпълнението на договора по т.1.

 

Отговор:

С писмо от ЦСП е поискано уточняване на предмета на търсената информация по т.2 от заявлението. Впоследствие, с решение №1/01.06.2016 заявлението е оставено без разглеждане с мотив, че направеното уточнение е просрочено, тъй като е получено след изтичане на 30-дневния срок, предвиден в ЗДОИ.

 

Жалба:

С помощта на ПДИ решението на Директора на ЦСМП - София бе обжалвано пред Административен съд София - град.

 

Решение на I инстанция:

В решение №7822/09.12.2016 на Административен съд София-град ?по делото се посочва, че правилно заявлението е оставено без разглеждане относно поисканата информация по т.2, тъй като заявителят не е спазил крайният срок за депозиране на уточнението,  но не така стои въпросът по отношение на т.1. Според съда задълженият субект е приел, че заявлението по т.1 не страда от пороци, търсената информация е ясна и конкретно формулирана. Ето защо, по същество липсва произнасяне относно договора за поддръжка и текущ ремонт на автомобилите на Центъра за спешна медицинска помощ при все, че в тази си част заявлението е прието за редовно от формална страна и съдържа реквизитите по чл.25 от ЗДОИ. Последното налага извод за незаконосъобразност на решението. В тази част то следва да се върне на задължения субект, който след като прецени какъв е характерът на търсената информация и съобрази евентуалните интереси на трети лица, да се произнесе с нарочен акт, приема съдът.

 

Разследването на Генка Шикерова "Линейка-касичка", излъчено в предаването "Разследване" (Епизод 24, Сезон 4) на 20.03.2016 по Нова телевизия бе номинирано за наградата "Златен ключ" за Деня на правото да знам през 2016: http://www.righttoknowday.net/nominations/2016/Jurnalist/


Касационна жалба:
Срещу решението на съда, в частта, в която жалбата е отхвърлена, е подадена касационна жалба от ПДИ.

Решение на II инстанция:
С Решение № 3855 от 26.03.2018 на ВАС, Пето отделение решението на АССГ е отменено в частта за отхвърляне на жалбата, отменен е отказът на директора на ЦСМП да предостави информация по т. 2 от заявлението и преписката му е върната за произнасяне по същество по отношение на исканата информация по т. 2 от заявлението. Съдът приема, че АССГ неправилно е възприел становището на ответника, че искането по т. 2 било прекалено общо и се нуждаело от конкретизиране. Видно е, че подаденото заявление за достъп до обществена информация в двете си точки е взаимно свързано и в цялост е достатъчно добре конкретизирано. По т. 1 се иска договор за поддръжка, текущ ремонт на извънгаранционни автомобили от автопарка на ЦСМП, който предшества публикувания в профила на купувача документ, а по т. 2 - цялата налична информация, свързана с изпълнението на посочения договор. Доколкото е конкретизиран договорът, цялата налична документация, свързана с неговото изпълнение, е лесно определяемо и няма нужда от конкретизация. Така формулирано, искането е достатъчно конкретно и принципно съответства на задължението на всеки административен орган да изпрати цялата административна преписка по издаването на един акт. Основателно се сочи в касационната жалба, че заявителят няма информация каква документация има, свързана с изпълнението на конкретния договор, за да може същата да се конкретизира. В същото време, още в самото заявление за достъп, молителката е поискала достъпът по т. 2 от искането да се осъществи чрез преглед на място на документацията, съдържаща се в досието на договора, поради което не е имало какво да се уточнява. При това положение искането е достатъчно ясно и точно формулирано, поради което същото не е следвало да се конкретизира и независимо, че не е спазен дадения срок, органът не е имал основание да дава указания да се уточнява искането, а е следвало да се произнесе с решение по същество, на основание чл. 28, ал. 2 от ЗДОИ. Решението е окончателно.

Начало  /   Разследвания  /   Случаи и дела  /   Как да получим достъп?  /   Ресурси  /   ЗДОИ в медиите  /   Новини  /   Контакти
© 2008-2019 Фондация Програма Достъп до Информация. Всички права запазени.