Фондация Програма Достъп до Информация
Достъп до информация и журналистически разследвания
Случаи и дела
Случаи и дела
05.07.2016 г.

Заявление:

Със заявление вх. № ВД-1798/21.10.2014 до БНТ журналистката Гергана Никленова иска информация относно количеството щатни и на граждански договори журналисти в РТВЦ - Пловдив; копия на протоколите от конкурсите за заеманите щатни журналистически бройки; информация за обема на работа на репортерите и режисьорите — колко минути ефир, колко време монтажна продукция за месец произвеждат всички /щатни и на граждански договори/ журналисти и какви са нормативните параметри на отношението работа - работна сила; информация за гледаемостта и рейтинга на продуктите от РТВЦ- Пловдив; критериите за оценка на работата на журналистите в центъра и др.

 

Отказ:

С решение на генералния директор на БНБ информацията е отказана по съображения, че тя не попада в кръга от информация, очертан с разпоредбата на чл.18 ЗДОИ.

 

Жалба:

С помощта на ПДИ журналистката обжалва решението пред Административен съд София – град.

 

Решение на I инстанция:

С решение №3197/11.05.2015 състав на АССГ приема за законосъобразно решението на генералния директор на БНТ и отхвърля жалбата. Мотивите на съда за това са, че жалбоподателката е поискала информация, която е изцяло извън обхвата на специалната норма на чл.18 от ЗДОИ, която определя обхвата на дължимата обществена информация - за задължените субекти по ЗДОИ, които заедно с това са и средства за масова информация.

 

Касационна жалба:

Впоследствие срещу първоинстанционното решение е подадена касационна жалба до Върховния административен съд.

 

Решение на II инстанция:

С решение №7785/27.06.2016  Върховният административен съд отменя решението на първата инстанция, както и решението на генералния директор на БНТ. Мотивите са, че първоинстанционният съд неправилно е приложил материалния закон. Според ВАС АССГ не е отчел, че БНТ като национален обществен доставчик на медийни услуги съществува по силата на закона /чл.42 Закона за радиото и телевизията/, дейността й се субсидира от държавния бюджет и се финансира от фонд "Радио и телевизия", като изрично законодателят, в ал.4 на чл.70 ЗРТ сочи, че субсидията от държавния бюджет е за подготовка, създаване и разпространение на национални и регионални програми; същата се определя на базата на норматив за час програма, утвърден от Министерския съвет. Съобразявайки изложеното, ВАС приема, че Българската национална телевизия е публичноправен субект и като такъв е задължено лице по смисъла на чл.3, ал. 2, т.1 ЗДОИ. В решението се посочва още, че не може да бъде споделен изводът на задълженото лице, потвърден и от АССГ, че търсената информация не е обществена, по смисъла на чл.18 ЗДОИ. Напротив, естеството и обемът на търсената от журналистката информация изцяло попада в законовите рамки на чл.18, ал.1, т.3 и 5 - лицата, които са непосредствено заети в средството за масова информация и участват във формирането на редакционната политика; финансовите резултати на собственика на средството за масова информация и разпространението на неговата продукция, е заключението на съда.

 

Решението на съда е окончателно.

Начало  /   Разследвания  /   Случаи и дела  /   Как да получим достъп?  /   Ресурси  /   ЗДОИ в медиите  /   Новини  /   Контакти
© 2008-2023 Фондация Програма Достъп до Информация. Всички права запазени.