Фондация Програма Достъп до Информация
Достъп до информация и журналистически разследвания
Случаи и дела
Случаи и дела
05.07.2016 г.

Заявление:

„Глобал Фрейм” ООД - продуцент на телевизионното предаване „Господари на ефира” подава заявление до кмета на Община Благоевград. С него от дружеството искат достъп до основните параметри на договора от 2012, сключен от община Благоевград, с предмет – предоставяне на общински имоти – петна за поставяне на търговски обекти от веригата Lafka с уточнение, че представляващите предмет параметри са: брой предоставени петна, финансови условия /вкл. начин на определянето им/, срок на договора; както и информация за това  по каква процедура се е стигнало до определянето на контрагента и сключването на договора. Подаденото заявление е част от инициативата на предаването за осветляване на сделките на общините.

 

Частичен отказ:

С решение от 24.02.2016 кметът на община Благоевград предоставя частичен достъп, мотивиран с изричен отказ на третото лице – страна по договора. Предоставено е само Решение № 273/2012 на Общински съвет - Благоевград чрез посочване на интернет адрес, на който то може да бъде открито. От съдържанието на въпросното решение единствено става ясно, че са одобрени 28 броя петна за поставяне на преместваеми обекти, с предназначение за продажба на тютюневи изделия, вестници и списания, и пакетирани захарни изделия, като е упълномощен кметът на общината да сключи договор за наем за разполагане на преместваемите обекти. На практика на заявителите не е предоставен достъп до исканата информация, свързана с основните параметри на сключения договор - брой реално предоставени петна, финансови условия (вкл. начина на определянето им), срок на договора. Липсва предоставяне на информация за процедурата, въз основа на която се е стигнало до определянето на контрагента и сключването на договора.

 

Жалба:

С помощта на ПДИ от дружеството подават жалба до Административен съд - Благоевград срещу частичен отказ на информация.

 

С решение №899/19.05.2016 Административен съд – Благоевград  приема, че кметът на Благоевград неоснователно е предоставил само частичен достъп до исканата информация, без да е изложил мотиви за липса на надделяващ обществен интерес. Съдът посочва, че случаите в ЗДОИ, когато информацията се отнася до трето лице и е необходимо неговото съгласие за предоставянето й, са два: когато тя съдържа лични данни на участващите в сделката лица или когато представлява търговска тайна, чието предоставяне или разпространяване би довело до нелоялна конкуренция между търговци. В първия от тях, при несъгласие за предоставянето й от страна на третото лице органът, на основание чл. 31, ал. 4 от ЗДОИ, "предоставя исканата обществена информация в обем и по начин, който да не разкрива информацията, която се отнася до третото лице". Във втория случай, съобразно общият принцип, прогласен в чл. 17, ал. 2 от закона, исканата информация при посочените условия се отказва. Законът обаче предвижда изключение от този общ принцип в разпоредбата на чл. 17, ал. 2, пр. последно и чл. 31, ал. 5 от ЗДОИ: задължението за предоставяне остава, ако е налице "надделяващ обществен интерес от разкриването й". Такъв интерес се предполага до доказване на противното в случаите на § 1, т. 5, б. "е" от ДР на ЗДОИ - когато исканата информация е свързана със страните, подизпълнителите, предмета, цената, правата и задълженията, условията, сроковете, санкциите, определени в договори, по които едната страна е задължен субект. При положение, че община Благоевград като страна по договора, чието предоставяне се иска, е именно такъв субект, а законът въвежда оборимата презумпция за наличен надделяващ обществен интерес, кметът на общината, съответно оправомощените от него лица, са били длъжни да предоставят информацията или да установят липсата на надделяващ обществен интерес, приема съдът. 

 

Съдът отменя решението и връща преписката на кмета за предоставяне на исканата със заявлението информация в пълен обем. Решението подлежи на обжалване.

Начало  /   Разследвания  /   Случаи и дела  /   Как да получим достъп?  /   Ресурси  /   ЗДОИ в медиите  /   Новини  /   Контакти
© 2008-2024 Фондация Програма Достъп до Информация. Всички права запазени.