Фондация Програма Достъп до Информация
Достъп до информация и журналистически разследвания
Случаи и дела
Случаи и дела
24.11.2011 г.

В началото на август 2011 г. Илия Вълков подава заявление до Министерството на финансите (МФ), с което иска достъп до съдържанието на декларациите, с които независимите народни представители са насочили полагащата им се държавна субсидия по Закона за политическите партии към съответна, избрана от тях, политическа партия. Интересът на журналиста е продиктуван от обстоятелството, че няколко независими народни представители са декларирали принадлежност към политически сили, различни от тези, с които са избрани за депутати.


Отказ
С решение от 10 август 2011 г. МФ отказва да предостави исканата информация с мотив, че декларираната принадлежност на независимите депутати съдържа лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Решението е подписано от директора на Дирекция „Човешки ресурси“ в МФ.


Жалба
Отказът е обжалван пред АССГ. В жалбата е посочено, че защитата на личните данни не може да намери приложение в случая, тъй като депутатите представляват „публични фигури“, поради което кръгът на защита на личната им сфера е значително по-тесен от този на частните лица. Посочено е още, че народните представители представляват лица, заемащи висша държавна длъжност, и са длъжни да търпят откритост дори по отношение на имуществото и доходите си, съответно и за средствата, които се разпределят към политическите партии.


Развитие пред І инстанция
Делото е разгледано в открито съдебно заседание на 3 ноември 2011 г. и е обявено за решаване.


Решение І инстанция
С Решение № 534 от 24 ноември 2011 г. АССГ отменя отказа и връща преписката на МФ с указания за предоставяне на исканата информация. В мотивите си съдът отбелязва, че по делото са представени образци на въпросните декларации, от които е видно, че няма графи, съдържащи лични данни на съответния декларатор. Според съда членството в определена политическа партия не представлява лични данни, отделно от това народните представители сами представляват задължени субекти по ЗДОИ и не следва да им се иска съгласие за предоставяне на информацията.

Начало  /   Разследвания  /   Случаи и дела  /   Как да получим достъп?  /   Ресурси  /   ЗДОИ в медиите  /   Новини  /   Контакти
© 2008-2024 Фондация Програма Достъп до Информация. Всички права запазени.