Фондация Програма Достъп до Информация
Достъп до информация и журналистически разследвания
Случаи и дела
Случаи и дела
24.01.2023 г.

До този извод стигна състав на Административен съд – Шумен по дело на Красимир Крумов (Шумен) срещу отказ на агенция „Митници“. Със заявление за достъп до обществена информация, подадено по електронен път на 4 юли 2022 г., журналистът от изданието OFFNews.bg Красимир Крумов иска достъп до следната информация:

 

  1. Количествата суров петрол, постъпили в страната през нефтен терминал „Росенец“, за периода от 01.01.2020 до 04.07.2022 г., допълнително детайлизирани на подпериоди в подточки 1.1 – 1.4 от заявлението и
  2.  Видовете суров петрол по количества за периода от 01.01.2022 до 20.06.2022 г.

Директорът на агенция „Митници“ отказва да предостави достъп, като приема, че исканата информация попада в обхвата на понятието „обществена информация“ по смисъла на ЗДОИ, както и че се съхранява в институцията, но не във формата на „получени или вече създадени документи“, а като обработена „относима информация от митническите декларации за внос“. В отказа се твърди, че посочените данни в искането попадат в ограничението на чл. 25, ал. 2, т. 1 от Закона за статистиката (ЗС).

С подкрепата на ПДИ отказът е обжалван пред съда.

С Решение № от 16.12.2022 г. Административен съд – Шумен отменя отказа и връща заявлението за ново произнасяне (в 30-дневен срок) с указания по тълкуване и прилагане на закона.

Съдът отбелязва, че по делото не се спори, че агенция „Митници“ е задължен субект по ЗДОИ, както и, че поисканата от заявителя информация има характер на служебна обществена информация, доколкото се събира и съхранява от органа и неговата администрация по повод осъществяваната от него дейност. Спорът се свежда до това дали въпросната информация представлява статистическа такава, респективно дали същата представлява защитена тайна по смисъла на чл. 25, ал. 2, т. 1 от ЗС, в който случай спрямо нея е приложимо основанието за отказ за предоставянето й по чл. 37, т. 1 от ЗДОИ.

Съдът стига до извод, че визираната в чл. 25, ал. 2, т. 1 от ЗС забрана за разгласяване на данни за отделна статистическа единица се отнася за случаите, в които съответната информация е събрана в резултат на статистическо изследване за статистически цели. В конкретния казус поисканата от заявителя информация няма характер на статистическа такава по смисъла на § 1, т. 3 от ДР на ЗС поради което предвидените в ЗС ограничения за разгласяването й са неприложими.

Съдът посочва, че от данните по преписката става ясно, че търсената от заявителя информация касае внос, извършван само от един икономически оператор, поради което преди да прецени дали да предостави достъп до исканата информация или не, директорът на Агенция „Митници“ следва да проведе процедура за търсене на съгласие от този икономически оператор, а при получаване на отказ да направи преценка за наличие на надделяващ обществен интерес.

Решението е окончателно.

Начало  /   Разследвания  /   Случаи и дела  /   Как да получим достъп?  /   Ресурси  /   ЗДОИ в медиите  /   Новини  /   Контакти
© 2008-2023 Фондация Програма Достъп до Информация. Всички права запазени.