Фондация Програма Достъп до Информация
Достъп до информация и журналистически разследвания
Случаи и дела
Случаи и дела
25.04.2023 г.

До този извод стигна състав на АССГ по дело на Десислава Николова (в. „Капитал“) срещу отказ на директора на Университетската Многопрофилна Болница за Активно Лечение и Спешна Медицина (УМБАЛСМ) „Н. И. Пирогов“ (Пирогов).

 

На 29 декември 2022 г. Десислава Николова подала заявление до Пирогов, с което поискала следната информация:

1. В колко клинични пътеки, амбулаторни процедури, прегледи, консултации, операции или друг вид медицинска дейност, платена от Националната здравно-осигурителна каса (НЗОК), са участвали всеки един от членовете на борда и заместник-изпълнителните директори?

2. В колко клинични пътеки, амбулаторни процедури, прегледи, консултации, операции или друг вид медицинска дейност, платена от НЗОК, е участвал ректорът на Медицинския университет – Пловдив?

3. Размерът на най-високото и най-ниското годишно възнаграждение (с включен допълнителен материален стимул – ДМС, и без включен ДМС) през 2021 година и в момента в лечебното заведение на лекарите и

4. Размерът на най-високото и най-ниското годишно възнаграждение (с включен ДМС и без с включен ДМС) през 2021 година и в момента в лечебното заведение на медицинските сестри.

 

С Решение № РД-26-102/11.01.2023 г. директорът на Пирогов отговорил по т. 1, че членове на съвета на директорите не са участвали в такива дейности и отказал информацията по т. 2, 3 и 4 с мотиви, че не е обоснована в заявлението за достъп до информация необходимостта и законният интерес на заявителя, същият не може да си състави обективно мнение относно работата в лечебното заведение и че информацията има организационен характер и няма самостоятелно значение.

 

С подкрепата на ПДИ отказът е обжалван пред АССГ.

 

С Решение № 2781/24.04.2023 г. на АССГ, Второ отделение, 53 състав по а.д. № 1546/2023 г., съдия Стефан Станчев, отхвърля жалбата по т. 2 от заявлението, отменя отказа по т. 3 и 4 от заявлението и връща преписката за ново произнасяне по т. 3 и 4 с указания по тълкуване и прилагане на закона.

 

Съдът потвърждава отказа по т. 2 като приема, че жалбоподателката не е изяснила каква е връзката между „Пирогов“ и Медицинския университет в Пловдив съответно не е ясно дали подобна информация изобщо съществува.

 

Съдът отменя отказа по т. 3 и 4 като приема, че търсената информация е за "най-високото и най-ниското годишно възнаграждение на лекарите и на медицинските сестри", но ответникът не се е занимал със спецификата на съдържанието на "най-високо", както и „най-ниско“ възнаграждение, а е изложил общо мотиви защо информацията за възнаграждението не е обществена по своя характер.

 

Възнаграждението, като престация за положения труд, се формира и съдържа различни елементи и това обстоятелства следва да бъде отчетено при преценка на основателността на искането за достъп до обществена информация. Върховният административен съд в практиката си многократно е постановявал, че информацията за месечно/годишно възнаграждение за длъжности от публичния сектор е обществена информация, която не попада под закрилата за защитени лични данни. Като стойностна величина размерът на годишното възнаграждение със/без включен ДМС е нормативно определено, същото е несъмнено свързано с обществения живот в страната, доколкото е свързано с оценката на труда и отговорностите по изпълнение на публичните функции на получаващите го лица, и съответно дава възможност на гражданите да си съставят мнение относно дейността на задължените субекти. Следователно, информацията притежава признаците от легалната дефиниция на чл. 2, ал. 1 от ЗДОИ за обществена информация. С оглед посочените специфики за получаване на достъп до информация относно годишното възнаграждение не е налице необходимост да се иска съгласие от лицата, чиито права според ответника може да се засегнат. На следващо място, годишното възнаграждение се определя като сбор от основното месечно възнаграждение и допълнителните възнаграждения за стаж, ранг, притежавана научна степен и др. Посочените допълнителни елементи са също нормативно предвидени, но доколкото те са свързани с конкретика относно сумарно разходвани средства за периода по заявлението, няма пречка исканата информация по т. 3 и 4 да бъде предоставена.

 

Освен това със заявлението за достъп не се иска посочване на възнаграждението на конкретно физическо лице. Следва да се посочи, че трудовите възнаграждения в структури, опериращи с бюджетни средства, безспорно са елемент от обществения живот на страната. Следователно в случая не се касае за лични данни, а за достъп до обществена информация, даваща възможност на заявителя да си състави мнение за дейността на задължения субект и конкретно разходването на бюджетните средства.

 

Решението е окончателно.

 Начало  /   Разследвания  /   Случаи и дела  /   Как да получим достъп?  /   Ресурси  /   ЗДОИ в медиите  /   Новини  /   Контакти
© 2008-2024 Фондация Програма Достъп до Информация. Всички права запазени.