Фондация Програма Достъп до Информация
Достъп до информация и журналистически разследвания
Случаи и дела
Случаи и дела
10.10.2019 г.

 

ВАС потвърди отмяната на мълчалив отказ на Върховната касационна прокуратура (ВКП) да предостави информация за записите, които се водят за срещите на главния прокурор. Заявлението по случая е подадено от Лъчезар Лисицов (парламентарен репортер във Flagman.bg) на 22.06.2017 г., като конкретната информация поискана с него е следната:

 

 

1. Записват ли се официалните срещи на главния прокурор?

 

 

2. Ако се записват, в каква форма се осъществява това и вписват ли се детайли като дата, час, място на срещата, участващи лица?

 

 

3. Част ли е тази информация от регистър или книга?

 

 

4. Документират ли се тези срещи чрез докладни записки или др. подобни документи?

 

 

5. Вписват ли се планираните срещи в работния график на главния прокурор, под каква форма и в какъв срок се съхранява този график?

 

 

В законоустановения срок липсва произнасяне от задължения субект, поради което мълчаливият отказ по заявлението е обжалван пред АССГ с подкрепата на ПДИ. С Решение № 6661/14.11.2017 на АССГ, Второ отделение по а.д. № 9072/2017, мълчаливият отказ на зам.-главния прокурор при ВКП е отменен и преписката му е върната за изрично произнасяне по заявлението с указания по тълкуването и прилагането на закона. Съдът приема, че единствената призната от закона възможност за задължения по ЗДОИ субект при процедиране по отправено до него искане за информация е да се постанови изричен акт – решение за предоставяне или за отказ от предоставяне на достъп до исканата информация. Изискването за мотивирано произнасяне е гаранция за законосъобразност на акта. В този смисъл е налице трайна и непротиворечива съдебна практика. В заключение съдът посочва, че преписката следва да бъде върната за произнасяне по заявлението с надлежен акт, удовлетворяващ изискванията за съдържание по ЗДОИ. Решението на АССГ е обжалвано от ВКП пред ВАС. С Решение № 11953/19.08.2019 на ВАС, Пето отделение по а.д. № 1153/2017, решението на първата инстанция за отмяна на мълчаливия отказ е оставено в сила. Върховните съдии посочват, че както неведнъж е приемал ВАС в постоянната си съдебна практика - отказът да бъде предоставена информация, независимо от основанията, включително и когато органът приема, че търсената такава не е обществена, може да бъде само изричен и се постановява с мотивирано решение, а мълчалив отказ по ЗДОИ е недопустим. Решението е окончателно.Казусът бе отразен в редица публикации.

 

Лъчезар Лисицов получи почетна грамота за Деня на правото да знам 2019 г.

Начало  /   Разследвания  /   Случаи и дела  /   Как да получим достъп?  /   Ресурси  /   ЗДОИ в медиите  /   Новини  /   Контакти
© 2008-2024 Фондация Програма Достъп до Информация. Всички права запазени.