Фондация Програма Достъп до Информация
Достъп до информация и журналистически разследвания
Случаи и дела
Случаи и дела
10.10.2019 г.

Информацията за извинените отсъствия на народните представители от различните парламентарни групи в 44-то Народно събрание (НС) не попада в обхвата на ограничението на правото на достъп до информация, свързано с подготвителни документи, които нямат самостоятелно значение. 

 

До този извод стигна АССГ по дело на Лъчезар Лисицов (парламентарен репортер във Flagman.bg) срещу отказ на главния секретар на НС да предостави достъп до преписките, свързани с извинени отсъствия на депутатите. Отказът е с мотив, че исканата информация е свързана с оперативната подготовка на актовете на органите на власт и няма самостоятелно значение (основание за отказ по чл.13, ал. 2, т. 1 от ЗДОИ). С подкрепата на ПДИ отказът е обжалван пред АССГ. С Решение № 4642/03.07.2019 на АССГ отказът е отменен и преписката е изпратена на главния секретар на НС за ново произнасяне с указания по тълкуването и прилагането на закона. Съдията приема, че заявлението не съдържа описание на исканата информация, а общо е посочено, че се иска предоставяне на преписки, свързани с извинени отсъствия на народни представители. Поради това на заявителя е следвало да бъдат дадени указания по чл. 29 от ЗДОИ да прецизира предмета на търсената информация, като посочи конкретно за кои народни представители и за кои периоди иска да получи информация за „оправданите“ им отсъствия. Отделно, съдията в мотивите на решението прави подробен анализ на правната уредба, свързана с отсъствията на народните представители и стига до извод, че отсъствията от задължително участие в пленарни заседания и в работата на комисиите, подкомисиите и групите, се делят на „оправдани“ и „неоправдани“. Съдията отбелязва, че в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (ПОДНС) няма установен ред, по който определен орган или длъжностно лице приема едно или друго решение спрямо всяко конкретно отсъствие. Въпреки горното, съдът приема за незаконосъобразен изводът на административния орган, че исканата информация няма самостоятелно значение, тъй като е свързана с подготовка на актовете на НС. Според съдията търсената информация се събира и съхранява по повод дейността на НС като цяло и във връзка с дейността на всеки народен представител поотделно и не са налице основанията за ограничаването й, изчерпателно установени в чл. 13, ал. 2 от ЗДОИ. В заключение съдията отбелязва, че наличието на информация при какви условия отсъствието на определен депутат от дадено заседание (пленарно или на комисия) се възприема като „оправдано“ и за него не се прилагат удръжките, предвидени във Финансовите правила по бюджета на НС, и в кои случаи отсъствието е „неоправдано“, действително ще даде възможност на заявителя да си създаде мнение за работата на лицата, компетентни да извършват тази преценка, включително прилагат ли се еднакви и обективни критерии. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Начало  /   Разследвания  /   Случаи и дела  /   Как да получим достъп?  /   Ресурси  /   ЗДОИ в медиите  /   Новини  /   Контакти
© 2008-2024 Фондация Програма Достъп до Информация. Всички права запазени.