Фондация Програма Достъп до Информация
Достъп до информация и журналистически разследвания
Случаи и дела
Случаи и дела
10.08.2022 г.

Заявление:

Със заявление от м. януари 2020 Мила Чернева иска да й бъде предоставен достъп до следната информация:

 

  1. Всички договори за безвъзмездно временно ползване на автомобили, предоставени от субекти, външни за НСО и
  2. Моделът автомобил, дата на сключване на договора, срока на договора и конкретния субект по т. 1.

 

Отговор:

Началникът на НСО отказва да предостави достъп до цялата искана информация с неясни мотиви за защита на класифицирана информация на основание чл. 37, ал. 1, т. 1 от ЗДОИ.

 

 

Жалба:

Отказът е обжалван пред АССГ. В жалбата са развити доводи, че голословното твърдение, че дадена информация е класифицирана, не може да обоснове законосъобразен отказ.

 

Развитие пред І инстанция:

Делото е разгледано в две открити съдебни заседания (на 16 декември 2020 и на 24 март 2021) и е обявено за решаване.

 

Решение І инстанция:

С Решение № 2687/21.04.2021 г. на АССГ отказът е отменен и преписката е върната на НСО за ново произнасяне по заявлението с указания да се предостави информацията от заявлението, която не е класифицирана (ако касае трети лица, да се търси съгласието им); а по отношение на класифицираната информация - да се направи преценка за предоставяне на частичен достъп.

 

Съдът приема, че страни по договорите за ползване на автомобили следва да са НСО и трети лица. При липса на каквито и да е данни по преписката или по делото, че самите договори са класифицирана информация, за предоставянето на тези договори е следвало да се поиска съгласието на тези трети лица.

 

Съдът посочва, че по отношение на информацията за модел автомобил, дата на договора и лицето, на което е предоставен автомобил, НСО представят по делото списък с гриф за сигурност от м. октомври 2020, който не доказва, че информацията е била класифицирана към момента на поискването й. Съдът отбелязва, че двукратно е указано на НСО да представи доказателства, че информацията е била класифицирана към датата на решението за отказ. Това не е направено от НСО, поради което отказът с мотив „държавна тайна“ се явява недоказан.

 

Решението е окончателно.

Начало  /   Разследвания  /   Случаи и дела  /   Как да получим достъп?  /   Ресурси  /   ЗДОИ в медиите  /   Новини  /   Контакти
© 2008-2023 Фондация Програма Достъп до Информация. Всички права запазени.