Фондация Програма Достъп до Информация
Достъп до информация и журналистически разследвания
Случаи и дела
Случаи и дела
11.03.2019 г.

Заявление

На 9 февруари 2017 г. Огнян Георгиев (в. "Капитал") подава заявление до ДФ „Земеделие“, с което иска да му бъде предоставен достъп до следната информация: класирането на общинските проекти по подмярка 7.2; инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7; основни услуги и обновяване на селата и селските райони“ от ПРСР 2014-2020.” Ако съответното класиране своевременно е променено, заявителят иска да му бъдат предоставени както класирането към дата 05.02.2017 г., така и новото.

 

Отговор

С решение от 13 февруари 2017 г. изпълнителният директор на ДФ „Земеделие“ отказва исканата информация с мотив, че тя не попада в законовата дефиниция за „обществена информация“, тъй като класирането на общинските проекти само по себе си не дава възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на ДФ „Земеделие”.

 

Жалба

Изричният отказ е обжалван пред АССГ. В жалбата са изложени аргументи, че исканата информация не само е обществена по ЗДОИ, но е налице и надделяващ обществен интерес за предоставянето й, тъй като същата е свързана с прозрачно разпределение на публични средства при спазване на определените критерии.

 

Развитие пред І инстанция

Делото е разгледано в открито съдебно заседание на 7 юни 2017 г. и е обявено за решаване.

 

Решение І инстанция

С Решение № 4529 05 юли 2017 г. АССГ отменя отказа на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ и му връща преписката за произнасяне по заявлението. Съдът приема, че поисканата със заявлението информация има характер на обществена такава и поради това, отказът постановен само на това основание, е незаконосъобразен. Съдът посочва, че исканата информация неоспоримо е свързана с обществения живот в страната, тъй като в случая ДФ „Земеделие“ се явява орган, който взема решения за разходване на средства от фондове на Европейския съюз.

 

Касационна жалба

Срещу решението на съда е подадена касационна жалба от ДФ „Земеделие“.

 

Развитие пред II инстанция

Делото е разгледано в открито съдебно заседание на 11 февруари 2019 и е обявено за решаване.

 

Решение II инстанция

С Решение № 3431/11.03.2019 г. на ВАС, Пето отделение, съдия-докладчик Галина Карагьозова, е оставено в сила решението на първата инстанция за отмяна на отказа да бъде предоставена информация за класирането на общините по една от подмерките на Програмата за развитие на селските райони. Съдиите приемат за правилни изводите на първата инстанция, че исканата информация е обществена по смисъла на чл. 2, ал. 1 от ЗДОИ, тъй като са налице и двата елемента от фактическия състав на нормата. Исканата информация относно класирането на общинските проекти по програма, финансирана със средства от Европейския съюз е относима към обществения живот, касае разходването на публични средства и несъмнено има характер на обществена информация. Същата е свързана с актовете на ДФЗ като орган, натоварен със специални компетенции и достъпът до нея е свободен независимо от формата - официална или служебна по смисъла на чл. 10 и чл. 11 от ЗДОИ. Налице е и вторият елемент от фактическия състав - предоставянето на информация ще даде възможност на заявителя да си състави мнение относно дейността на задължения субект. Не може да се приеме твърдението на административния орган, че класирането само по себе си, не може да даде възможност за съставяне на мнение относно дейността на задължения субект, което е изразено в оспорения акт, поддържано е пред първоинстанционния съд, а понастоящем се поддържа и като касационно отменително основание за неправилно приложение на материалния закон. Класирането, както сам посочва касаторът, се извършва по нормативни правила, като от него могат да бъдат извлечени изводи за спазването на същите, на приложимите критерии за оценка, от анализа на класираните проекти и сравнението между тях могат да бъдат направени изводи за дейността на задължения субект по отношение изразходването на публичните средства. Правилно съдът е приел, че не е налице единственото посочено основание за отказ - липса на обществен характер на исканата информация. Решението е окончателно.

Начало  /   Разследвания  /   Случаи и дела  /   Как да получим достъп?  /   Ресурси  /   ЗДОИ в медиите  /   Новини  /   Контакти
© 2008-2023 Фондация Програма Достъп до Информация. Всички права запазени.