Фондация Програма Достъп до Информация
Достъп до информация и журналистически разследвания
Случаи и дела
Случаи и дела
24.01.2023 г.

До този извод стигна състав на Административен съд София-град (АССГ) по дело на Лора Филева (в. „Дневник“).  На 23 май 2022 г. Лора Филева подава заявление до МС през Платформата за достъп до информация, с което иска информация за състава и функциите на политическия кабинет на министър-председателя Кирил Петков: имената на съветниците, кога са назначени и какви са ресорите им, както и информация за имената на експертите, кога са назначени и какви са ресорите им.

С решение на началника на отдел „Административни дейности и собственост“ в дирекция „Административно и правно обслужване и управление на собствеността“ е предоставена информация, че съгласно Устройствения правилник на МС и неговата администрация числеността на политическия кабинет е 17. Посочено е, че са назначени 13 съветника и 1 експерт и е отбелязано на кои дати са назначени. Отговорено е още, че на съветниците и експертите не са определени ресори. Останалата информация, а именно за имената на съветниците и експертите, е отказана с мотив, че представлява защитени лични данни и попада извън приложното поле на ЗДОИ.

С подкрепата на ПДИ отказът е обжалван пред АССГ. В жалбата са развити доводи, че отказът е в противоречие с целта на законодателството за защита на личните данни. Целта на тази защита е да запази от незаконна намеса личния живот на лицата. Професионалната дейност на хората, особено на държавните служители, а още повече – на тези от ръководния екип на орган на изпълнителната власт, не попада в кръга на личния, интимен живот на личността. Обратно, имената на лицата, заемащи ръководни длъжности в администрацията, са обект на дължима прозрачност и отчетност пред обществото, върху чието състояние и живот се отразява тяхната професионална дейност.

С Решение № 7711/15.12.2022 г. на АССГ отказът е отменен  и приписката върната на МС за ново произнасяне по заявлението с указвания по тълкуване и прилагане на закона.

Съдът намира, че поисканата със заявлението информация притежава характер на информация, свързана с обществения живот в страната. Това не е информация, засягаща единствено индивидуално определени физически лица по начин, който я определя като "лични данни" по смисъла на § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на ЗДОИ. Имената на съветниците и експертите в политическия кабинет на министър-председателя, които подпомагат дейността на премиера, който упражнява държавни и властнически правомощия, представлява официална обществена информация, която се събира, създава и съхранява по повод дейността на държавния орган и администрацията му и достъпът до тази информация е свободен съгласно разпоредбата на чл. 13, ал. 1 от ЗДОИ, с изключение на предвидените в ал. 2 случаи.

Дори и да се приеме, че информацията, до която е отказан достъп, засяга интересите на трети лица, то задълженият субект е бил длъжен да проведе предвидената в чл. 31 от ЗДОИ процедура, с оглед защитата на тези права. В случая няма данни органът да е искал съгласието на третите лица за предоставяне на търсената информация. В случай на изразен изричен отказ за предоставяне на исканата информация от третите лица, органът не е освободен от задължението да се произнесе и да извърши преценка налице ли е хипотезата на надделяващ обществен интерес по смисъла на § 1, т. 6 от ЗДОИ, във връзка с осигуряване на прозрачност и отчетност на дейността на министър-председателя и на Министерския съвет.

Решението е окончателно.


Начало  /   Разследвания  /   Случаи и дела  /   Как да получим достъп?  /   Ресурси  /   ЗДОИ в медиите  /   Новини  /   Контакти
© 2008-2023 Фондация Програма Достъп до Информация. Всички права запазени.