Фондация Програма Достъп до Информация
Достъп до информация и журналистически разследвания
Случаи и дела
Случаи и дела
24.09.2014 г.

През февруари 2013, Светла Василева, журналист от в. „Дума”, подава заявление за достъп до информация до Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Със заявлението е поискана информация относно командировките на ръководния състав на Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“ /ДП РДВ/ през 2012 г. Поисканата конкретна информация е списък със задграничните командировки; общ размер на средствата, изплатени от предприятието за задгранични командировки за 2012 г.; общ размер на средствата, изплатени от предприятието за командировки в страната, както и размера на заплатите на ръководния състав на предприятието по длъжности.

 

Впоследствие журналистката е уведомена от министерството, че заявлението е препратено по компетентност на генералния директор на ДП РДВ.

 

В законоустановения 14-дневен срок  не е получен отговор на подаденото заявление.

 

С помощта на ПДИ, журналистката обжалва мълчаливия отказ в съда.

 

С решение от 24 октомври 2013 г. Административен съд София – град отмени отказа и върна преписката на ДП РВД за ново произнасяне съобразно съдебните указания за тълкуване и прилагане на закона.

 

В мотивите си съдът посочи, че Държавното предприятие „Ръководство на въздушното движение“ (ДП РВД) е юридическо лице, което осъществява държавни функции по предоставяне на аеронавигационни услуги в гражданското въздушно пространство на РБългария. Министърът на информационните технологии и съобщенията упражнява правата на собственост на държавата в предприятието и назначава управителните му органи вкл. генералния директор. Тези белези на предприятието според съдебния състав го определят като публичноправен субект (организация) по смисъла на чл. 3, ал. 2, т. 1 във връзка с § 1, т. 4 от Допълнителните разпоредби на Закона за достъп до обществена информация. По същество съдът отбелязва, че защитата на личните данни в случая не може да бъде основание за отказ да се предостави информация за заплатите на ръководния състав на ДП РВД, тъй като колизията между възможното засягане на личната сфера на ръководния състав и предоставянето на данните следва да бъде разрешена в полза на удовлетворяването на правото на достъп, което би довело до повишаване на прозрачността и отчетността на задължения субект като елементи от съдържанието на понятието за „надделяващ обществен интерес”.

 

Решението на АССГ бе обжалвано от директора на РВД пред Върховния административен съд (ВАС), но поради нередовно упълномощаване на юрисконсулта, подал жалбата, тричленен състав на ВАС остави жалбата без разглеждане и прекрати делото.

 

Определението на ВАС за прекратяване бе обжалвано от РВД пред петчленен състав на ВАС, който с Определение № 8250 от 23.06.2014 г. потвърди изводите на тричленния състав за нередовно подаване на касационната жалба. След изчерпване на реда за обжалване, решението на АССГ, с което бе отменен отказа на директора на РВД и същият бе задължен да се произнесе по искането на Светла Василева, влезе в сила.

 

На 7 юли 2014 г. Светла Василева подаде искане до директора на РВД, с което го прикани да изпълни задължителния диспозитив на решението на АССГ като се произнесе по искането й за информация.

С писмо от 8 юли 2014 г. директорът на РВД предостави информация по т. 2 и 3 от заявлението, а именно за общия размер на разходите за командировки в страната през 2012 г. и общия размер на разходите за командировки в чужбина през 2012 г. По отношение на информацията по т. 1 от заявлението – справка за задграничните командировки на ръководния състав на РВД, журналистката е препратена към финансовия отчет на дружеството, който бил публикуван на интернет страницата на същото. По отношение на информацията по т. 4 от заявлението – размера на годишните заплати на ръководния състав на РВД за 2012 г., е постановен отказ с мотив, че информацията засяга интересите на трети лица и липсва тяхното съгласие за предоставянето й.

 

На 18 юли 2014 г. Светла Василева подаде молба за допълване на предоставената информация, по чл. 22 от ЗДОИ, до директора на РВД, с която иска да й бъде предоставен списък със задграничните командировки на ръководния състав на РВД за 2012 г. В тази връзка, в молбата е посочено, че публикуването на информация в интернет не освобождава субектите по ЗДОИ от задължението им да предоставят информация при поискване. Посочено е, че последния публикуван финансов отчет на страницата на РВД е от 2011 г., а исканата информация за командировките е за 2012 г. Посочено е също, че не всичката информация за командировките, която търси журналистката, се съдържа във финансовите отчети – в тях липсват данни за дестинация, основание за командировка и продължителност. Със същата молба се иска от РВД и предоставяне на информация за възнагражденията на ръководния състав на предприятието за 2012 г., като е отбелязано, че тази информация не засяга защитени права или интереси на съответните служители, поради което не е необходимо тяхното съгласие за предоставянето й.

Предстои произнасяне на директора на РВД по молбата за допълване на предоставена информация.

 

Ето и публикацията на журналистката по темата:


Държавна компания се поставя над законите на България, Светла Василева,в. "Дума", 24 септември 2014

ДУМА осъди РВД на последна инстанция, Светла Василева, в. "Дума", 1 юли 2014

ДУМА дава под съд РВД за отказ на информация, Светла Василева, в. "Дума", 10 май 2013

Начало  /   Разследвания  /   Случаи и дела  /   Как да получим достъп?  /   Ресурси  /   ЗДОИ в медиите  /   Новини  /   Контакти
© 2008-2024 Фондация Програма Достъп до Информация. Всички права запазени.