Фондация Програма Достъп до Информация
Достъп до информация и журналистически разследвания
Случаи и дела
Случаи и дела
18.03.2015 г.

Със заявление от 19 март 2013 г. журналистката Светла Василева иска от кмета на Столична община (СО) информация, свързана с управлението и разпореждането с имот общинска собственост, намиращ се в София, кв. Младост 1. Конкретната информация, поискана със заявлението е вид на сделките, основание, процедура и страни, наличие или не на процедура по Закона за обществените поръчки, както и данни за приходите от същото помещение за СО от управлението по наематели му за педиода 2009 – март 2013.

 

Светла Василева не получава отговор в законоустановения срок и подава жалба срещу мълчаливия отказ на кмета на СО пред Административен съд София – град.

 

С Решение № 2616 от 17 април 2014 г. първата инстанция по делото - АССГ - отмени мълчаливия отказ и върна преписката на кмета на СО за изрично произнасяне. В мотивите си съдът посочи, че съгласно ЗДОИ е налице законов императив за произнасяне по заявленията за достъп до информация и писмено уведомяване на заявителя за взетото решение. Неспазването на тези изисквания представлява мълчалив отказ, който е недопустим и само на това основание подлежи на отмяна. Съдът отбеляза също, че исканата от журналистката информация е обществена, тъй като предоставянето й дава възможност на гражданите да си съставят собствено мнение за дейността на задължените по закона субекти, тоест по какъв начин кметът на СО (като орган на изпълнителната власт), съответно Столичния общински съвет (като орган на местно самоуправление), а също и общинската администрация, изпълняват своите функции, свързани с управлението и разпореждането, съответно събирането на приходите за общинския бюджет от имот – общинска собственост.

 

Решението на АССГ бе обжалвано от кмета на Столична община с мотива, че исканата информация не представлява обществена информация.

 

С решението си № 2976/18.03.2015 г. състав на ВАС оставя в сила първоинстанционното решение. Съдът приема за неоснователни доводите на касатора, че поисканата от него информация не представлява обществена информация по смисъла на чл. 2, ал. 1 от ЗДОИ, поради което той не е задължен да я предостави. Според съдебния състав информацията, касаеща сделки с общинско имущество е обществена такава, а изложените аргументи касаят съществото на спора и биха били предмет на обсъждане само в случай, че представляват мотиви на изричен административен акт, постановен от административния орган. Мотивите дават възможност на контролната съдебна инстанция да прецени законосъобразността на отговора, а това е още по-наложително при отказ да се предостави искана информация. Недопустимо е заявителят и съдът да "гадаят", по силата на кои съображения административният отказ е отказал да се произнесе по искането, както и да "допълват" волята на органа, посочва съда.

 

Решението на съда е окончателно.

Начало  /   Разследвания  /   Случаи и дела  /   Как да получим достъп?  /   Ресурси  /   ЗДОИ в медиите  /   Новини  /   Контакти
© 2008-2020 Фондация Програма Достъп до Информация. Всички права запазени.