Фондация Програма Достъп до Информация
Достъп до информация и журналистически разследвания
Случаи и дела
Случаи и дела
12.07.2016 г.

Заявление:


Със заявление от м. март 2016 г. Таня Петрова (в. „Сега“) иска от Министерство на финансите (МФ) да й бъде предоставен достъп до копия от приложената финансова обосновка и от изготвената стандартна оценка на въздействието върху стопанската активност и заетостта по три решения на МС, както и копия от финансовите обосновки по две постановления на МС.

 

С трите посочени решения на Министерския съвет са одобрени съответно:

1) Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, включващ и разпоредби относно изменения и допълнения в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Закона за местните данъци и такси, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и Закона за данък върху добавената стойност;

2) Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (увеличен е размерът на отделни акцизи като този за цигарите и част от акцизите върху горивата);

3) Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

 

Предметът на посочените постановления на Министерския съвет е съответно:

1) одобряване на допълнителни разходи/ трансфери за 2015 г. вкл. до 30 млн. лв. за изграждането на временно възпрепятстващо съоръжение по българо-турската граница; 

2) одобряване на допълнителни плащания от Централния бюджет по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2015 г. за приключването на инвестиционни проекти на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ по оперативна програма "Транспорт" 2007-2013.

 

Отговор:


С решение от 8.04.2016 г. директорът на Дирекция „Човешки ресурси и административно обслужване“ (ДЧРАО) при МФ отказва с мотив, че търсената информация има подготвителен характер и няма самостоятелно значение (основание за отказ по чл. 13, ал. 2, т. 1 от ЗДОИ). От фактическа страна е посочено, че исканата информация е свързана с издаването на друг акт – решение на Министерския съвет за одобряване на законопроект и постановление за одобряване на допълнителни разходи/ трансфери за одобряване на допълнителни плащания от държавния бюджет, поради което няма самостоятелно значение.

 

Жалба:


Отказът е обжалване пред АССГ. В жалбата са изложени доводи, че дори исканата информация да има подготвителен характер, то ограничението на правото на достъп до информация по чл. 13, ал. 2 от ЗДОИ е неприложимо, тъй като не налице втората кумулативна предпоставка – информацията да няма самостоятелно значение. В случая исканата информация има самостоятелно значение, тъй като тя не представлява препоръка, мнение, становище или консултация, а касае конкретни факти. Отбелязано е, че финансовите обосновки следва да са част от мотивите към един проект за нормативен пакт, които мотиви подлежат на публикуване по силата на Закона за нормативните актове. Посочено е, че е налице надделяващ обществен интерес за предоставяне на исканата информация.

 

Развитие пред І инстанция:


Делото е разгледано в открито съдебно заседание на 8.06.2016 г. и е обявено за решаване.

 

Решение І инстанция:


С Решение № 4562 от 29.06.2016 г. АССГ отменя отказа и връща преписката на директора на  ДЧРАО като го задължава да предостави достъп до исканата информация. Съдът приема, че исканата информация е обществена и представлява документи създадени и съхранявани от МФ. Съдът намира, че исканата информация в частност представлява служебна обществена информация по смисъла на чл. 11 от ЗДОИ, тъй като е създадена по повод дейността на МФ и неговата администрация. Информацията действително представлява подготвителна информация, която няма самостоятелно значение по смисъла на чл. 13, ал. 2, т. 1 от ЗДОИ, но въпреки това достъпът до нея не следва да бъде ограничаван, тъй като е налице надделяващ обществен интерес за предоставянето й. Съдът отчита като пропуск на административния орган това, че не е извършил проверка за наличие на надделяващ обществена интерес Според съда по отношение на поисканата служебна информация е налице надделяващ обществен интерес за предоставяне, тъй като с узнаването й се цели повишаване на прозрачността и отчетността на задължен субект по смисъла на § 1, т. 6 от ДР на ЗДОИ.

 

Касационна жалба:


Решението на АССГ е атакувано от МФ с касационна жалба пред ВАС.

 

Развитие пред ІІ инстанция:


Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 28.02.2018 г.

 

За разследването си Таня Петрова получи Грамота за Деня на правото да знам 2016 г.

Публикациите по темата: 

МФ обяви за тайна финансовите обосновки на данъчните закони, Таня Петрова, в. "Сега", 13.04.2016

Най-строго пазената тайна? Как законите бъркат в джоба ни, Таня Петрова, в. "Сега", 10.06.2016

"Сега" спечели дело срещу Министерството на финансите, Таня Петрова, в. "Сега", 07.07.2016

Начало  /   Разследвания  /   Случаи и дела  /   Как да получим достъп?  /   Ресурси  /   ЗДОИ в медиите  /   Новини  /   Контакти
© 2008-2023 Фондация Програма Достъп до Информация. Всички права запазени.