Фондация Програма Достъп до Информация
Достъп до информация и журналистически разследвания
Случаи и дела
Случаи и дела
04.02.2016 г.

Заявление


На 10 септември 2014 г. Виктор Иванов подал заявление за достъп до информация, по реда на ЗДОИ до министър-председателя на Република България.

 

Със заявлението поискал да му бъде предоставен достъп до следната информация:

1. Доклада на Главния инспекторат на МС за извършена извънпланова проверка в обект-комплекс „Бояна“, възложена със заповед на министър-председателя № Р-763 от 11.04.2014 г.;

2. Доклада на Главния инспекторат на МС за извършена извънпланова проверка за спазването на работното време от администрацията на МС, възложена със заповед на министър-председателя № В-54 от 09.05.2014 г. и

3. Доклада на Главния инспекторат на МС за извършена проверка по писмена резолюция на министър-председателя по повод постъпила информация от ДАНС.


Отказ

 

С решение от 24.09.2014 г. на държавен експерт в Дирекция „Правителствена информационна служба“ (ПИС) на МС информацията за докладите от проверките на  комплекс „Бояна“ и за спазване на работното време от администрацията на МС e отказана, тъй като съдържала имената и длъжностите на служители от администрацията на МС и от комплекс „Бояна“, тоест представлявала лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). По отношение на информацията по т. 3 от заявлението в решението за отказ e посочено, че докладът съдържа класифицирана информация, защитена от Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ).

 

С помощта на Програма Достъп до Информация отказът бе обжалван пред Административен съд София – град (АССГ). 


Решение І инстанция


С решение №3007/29.04.2015 АССГ отменя отказа на МС като незаконосъобразен с мотиви, че е налице неоснователно позоваване на лични данни и неприложимост на ЗДОИ за такива, тъй като предмет на исканото заявление не са личните данни на служителите, трите имена и длъжностите им, а докладите от извършените проверки на Главния инспекторат към МС. Обстоятелството, че тези доклади могат да се съдържат и лични данни, предоставянето на които не може да стане без съгласие на лицата, не означава, че цялата информация, съдържаща се в тях, не може да бъде предоставена.

 

Колкото до отказа по т. 3 от заявлението, по делото е установено, че посоченото в решението за класифициране на доклада от проверката не отговаря на действителността. В становище изх. № 03-07-893 от ръководителя на Главния инспекторат е посочено изрично, че „докладът от проверката не е маркиран с гриф за сигурност, тъй като в него не е отразена информация, подлежаща на класифициране”. Ето защо съдът приема, че липсата на изрично поставен гриф за сигурност върху документа, както и на изрично класифициране на сбор от документи опровергава посоченото в решението, че докладът като цяло съдържа класифицирана информация.

 

Касационна жалба

 

Решението на първата инстанция бе атакувано от ПИС с касационна жалба пред ВАС. 

 

Решение IІ инстанция

 

С Решение № 1167/04.02.2016 ВАС остави в сила решението на първата инстанция.  Върховните съдии посочиха, че разпоредбата на чл. 37, ал. 1, т. 2 от ЗДОИ изрично предвижда предоставяне на информацията в случаите на надделяващ обществен интерес. По смисъла на § 1, т. 6 от ДР на ЗДОИ "надделяващ обществен интерес" е налице, когато чрез исканата информация се цели разкриване на корупция и на злоупотреба с власт, повишаване на прозрачността и отчетността на задължените субекти. От предмета на искането е видно, че заявителят цели именно да си състави мнение за отчетността на задължените субекти. Решението на съда е окончателно. Подадено е искане за изпълнението му до ПИС.

Начало  /   Разследвания  /   Случаи и дела  /   Как да получим достъп?  /   Ресурси  /   ЗДОИ в медиите  /   Новини  /   Контакти
© 2008-2023 Фондация Програма Достъп до Информация. Всички права запазени.