Фондация Програма Достъп до Информация
Достъп до информация и журналистически разследвания
Случаи и дела
Случаи и дела
28.04.2016 г.

Заявление

 

В началото на януари 2016 Юлиан Христов подава заявление до НСО, с което иска информация, свързана с охраняването на народния представител Лютви Местан от Национална служба охрана (НСО). Със заявлението си Христов иска информация, описана в 6 точки.

  1. На коя дата е взето решение за назначаване на охрана на Лютви Местан;
  2. Какви са мотивите и основанията за назначаване на охраната му;
  3. Колко души от НСО и съответно – автомобилна техника, са били ангажирани в охраната на народния представител;
  4. Взимано ли е решение от комисията по новоприетия ЗНСО по чл. 23 за промяна в охраната на Лютви Местан и на коя дата е станало това;
  5. Какви са били основанията за това;
  6. По какви правила работи към момента комисията по чл. 23 от новоприетия Закон за НСО, след като редът за свикване на заседанията й и правилата за нейната работа се определят с правилник, който все още не е приет?

Отказ


С решение от 28.01.2016 г. началникът на НСО предоставя информация единствено за датата на назначаване на охрана на Местан и отказва останалата информация с мотив, че същата е класифицирана като служебна тайна. По отношение на последната точка от заявлението е посочено, че още не е изтекъл срокът за приемане на правилника.

 

С помощта на ПДИ отказът е обжалван в частта по т. 2, 4, 5 и 6 от заявлението.


Решение I инстанция


С Решение № 2929/28.04.2016 АССГ, 41 състав отменя отказа на началника на НСО по т. 2, 4 и 6 и го задължава да предостави достъп до тази част от информацията. Съдът отхвърля жалбата срещу отказа по т. 5 относно информацията за основанията за промяна на охраната. В мотивите си съдът посочва, че не може със служебна тайна да бъде обоснован отказ до информацията по т. 2 за мотивите и основанията за назначаване на охрана, тъй като към момента на вземане на решението за назначаване на охраната (24.10.2013) не е действащ нито ЗНСО, нито Списъкът категории служебна тайна в НСО. Относно информацията по т. 4 взимано ли е решение от комисия за промяна на охраната и на коя дата съдът приема, че отказ с мотив служебна тайна е незаконосъобразен, тъй като служебна тайна е съдържанието на решенията на комисията, но не и информацията за това съществува ли такова решение и от коя дата е то.

 

Съдът мотивира отхвърлянето на жалбата по т. 5 за основанията за промяна на охраната като приема, че в тази част искането касае информация  за фактическото основание за снемане на охраната, а това са данни, които се определят в съдържанието на решението на комисията и поради това са защитени като служебна тайна за период от 6 месеца, който не е изтекъл към момента на разглеждане на делото, но след изтичането му няма да са налице пречки за получаване и на тази част от информацията. По т. 6 съдът приема, че в отказа не са изложени мотиви и указва на административния орган, че следва да предостави информация като посочи приложимите правила за работа на комисията към момента, а ако такива липсват – да се укаже изрично като се посочи дали за всеки конкретен случай се определят такива.


Касационна жалба


Решението на съда е обжалвано от началника на НСО пред Върховния административен съд (ВАС).

Начало  /   Разследвания  /   Случаи и дела  /   Как да получим достъп?  /   Ресурси  /   ЗДОИ в медиите  /   Новини  /   Контакти
© 2008-2023 Фондация Програма Достъп до Информация. Всички права запазени.