Фондация Програма Достъп до Информация
Достъп до информация и журналистически разследвания
Случаи и дела
Случаи и дела
25.02.2019 г.

Заявление

Със заявление от лятото на 2016 г. Зорница Маркова (в. „Капитал“) иска от министъра на икономиката да й бъде предоставена кореспонденцията между министерството и търговските дружества, в който то е принципал, относно това какви парични средства и в кои банки са депозирали държавните органи и държавните предприятия през 2009 и 2010 г.

 

Отговор

С решение от 07 юни 2016 на министъра на икономиката е отказан достъп с мотив, че информацията е заявена с регистрационен номер на друго министерство, поради което предметът на исканата информация не е уточнен. Изложен е и довод, че тази информация не е обществена и ЗДОИ не е приложим за достъп до нея.

 

Жалба

Отказът е обжалван пред ВАС. В жалбата са изложени аргументи, че заявителката изрично е уточнила предмета на исканата информация като е посочила, че иска от министъра на икономиката достъп до съдържанието на документация, събрана в министерството /МИ/ по повод писмо на министъра на финансите /МФ/. Последното е издадено през 2010 г. и изпратено до ресорните министри, упражняващи правата на принципала в предприятията с държавно участие над 50%. Писмото е било издадено от министъра на финансите с цел подготвяне на отговор от страна на МФ на заявление по ЗДОИ, подадено през 2010 г. от 11 главни редактори на медии. С това писмо е било изискано от ресорните министри да предоставят информация на МФ какви парични средства на съответните предприятия в кои банки са депозирани.

 

Развитие пред І инстанция

При първото разглеждане на делото съдът го отлага за представяне на доказателство от страна на МИ за датата на съобщаване на отказа с оглед преценка дали жалбата е подадена в срок. След представяне на това доказателство съдът разглежда делото в закрито заседание и го прекратява.

 

Решение І инстанция

С Определение № 4125/29.03.2018 г. на ВАС, Пето отделение, съдия-докладчик Илиана Славовска, жалбата е оставена без разглеждане като просрочена и производството по делото е прекратено. В изпълнение на съдебните указания, с молба от 21.03.2018 г., от МИ са представили на съда обратна разписка от която е видно, че отказът е връчен на Зорница Маркова на 9 юни 2017 г. При това положение съдът е стигнал до извод, че подадената на 9 август 2017 г. жалба е просрочена, тъй като е подадена след изтичане на 14 дневния срок за обжалване.

 

Частна жалба

Срещу определението на съда е подадена частна жалба, в която е изложен довод, че съдът не е съобразил, че в отказа не пише пред кой съд и в какъв срок може да се обжалва, поради което срокът за обжалване е бил 2 месечен и с подаването на жалба на 9 август 2017 г. същият е спазен.

 

Решение ІІ инстанция

С Определение № 7665/08.06.2018 г. на ВАС, Петчленен състав - II колегия, съдия-докладчик Сибила Симеонова, определението за прекратяване на делото е отменено и същото е върнато на същия състав от ВАС, Пето отделение за продължаване на съдопроизводствените действия по него. Съдът приема, че в оспорения отказ на министъра на икономиката, не е указано пред кой орган и в какъв срок може да се подаде жалба. Предвид това обстоятелство, срокът на основание чл. 140, ал. 1 от АПК се удължава на два месеца и започва да тече от датата на връчване на акта - 09.06.2016 г. Жалбата е била подадена чрез министерството на икономиката преди изтичане на двумесечния преклузивен срок, тъй като е регистрирана в МИ на 09.08.2016 г.

 

Развитие пред І инстанция (отново)

Делото е разгледано в открито съдебно заседание на 26.09.2018 г. и е обявено за решаване.

 

Решение І инстанция

С Решение № 12927/24.10.2018 г. на ВАС, Пето отделение, съдия-докладчик Илиана Славовска, отказът е отменен и преписката е върната на министъра на икономиката за ново произнасяне с указания по тълкуването и прилагането на закона. Съдиите приемат, че без съмнение кореспонденцията на МФ и МИЕ, а впоследствие и тази на МИ с дружествата, в които последното е принципал и е по повод предоставяне на информация относно това какви парични средства и в кои банки са депозирали държавните органи и държавните предприятия към 31.09.2009 г. и съответно към 31.03.2010 г. е дейност по изпълнение на задълженията на администрацията в МИ, при което неправилно органът приема, че същата не е обществена информация, доколкото от характера ѝ следва, че същата притежава характера и белезите на служебна обществена информация.

 

Касационна жалба

Срещу решението на тричленния състав на ВАС е подадена касационна жалба от министъра до петчленен състав на ВАС.

 

Развитие пред II инстанция

Делото е разгледано в открито съдебно заседание на 14.02.2019 г. и е обявено за решаване.

 

Решение II инстанция

С Решение № 2740/25.02.2019 г. на ВАС, Петчленен състав - II колегия, съдия-докладчик Йовка Дражева, решението на първата инстанция за отмяна на отказа е оставено в сила. Съдиите приемат за правилни изводите на първоинстанционния съд, че заявителката е изпълнила указанията на административния орган по чл. 29, ал.1 от ЗДОИ, поради което органът е следвало да разгледа по същество заявлението по реда на ЗДОИ. Заявлението е конкретизирано, предметът на исканата информация е уточнен. Не намират опора в закона мотивите за административния орган, че исканата информация не е обществена, тъй като се намирала под номер на друго ведомство. Заявителката е поискала информация, която се съдържа в Министерство на икономиката. Същата е достатъчно конкретизирана във връзка с кореспонденция с друго ведомство, поради което има характера на служебна информация по смисъла на чл. 9-11 от ЗДОИ. Обосновано съдът приема, че в мотивите на административния орган са посочени взаимно изключващи се основания, поради отричане обществения характер на търсената информация и постановяване на отказ за разглеждане на заявлението като нередовно. При липса на основание по чл. 29, ал. 2 от ЗДОИ за отказ да разгледа по същество заявлението за достъп, законосъобразно съдът е отменил отказа и е върнал за произнасяне с решение по чл. 38 от ЗДОИ. Решението е окончателно.

Начало  /   Разследвания  /   Случаи и дела  /   Как да получим достъп?  /   Ресурси  /   ЗДОИ в медиите  /   Новини  /   Контакти
© 2008-2023 Фондация Програма Достъп до Информация. Всички права запазени.