Фондация Програма Достъп до Информация
Достъп до информация и журналистически разследвания
Разследвания
Покана 2014
Правила за кандидатстване
Жури 2014
Често задавани въпроси
Правила за кандидатстване

Правила за конкурса

Целта на настоящия конкурс е да се поощрят журналистически разследвания по общественозначими теми

Какви разследвания ще подкрепяме
•    Релевантни на проблемите в България; 
•    По общественозначими теми;
•    С обществен ефект и ясно посочване на отговорните институции;
•    Представящи нова информация по темата;
•    Използващи публични източници на информация и процедурите на ЗДОИ.
•    В съответствие с изискванията на правилата на журналистическата етика.

Кой може да кандидатства
•    Кандидатите трябва да работят като журналисти;
•    Журналисти, отразяващи теми от обществения живот в България;
•    Допускат се само индивидуални кандидатури.

Покани за кандидатстване с проектни предложения
•    Поканата за кандидатстване ще бъде обявена чрез страницата на ПДИ в интернет, чрез Бюлетина на ПДИ, Блога „Точка на достъп” и други социалните мрежи. 
•    Предложенията трябва да бъдат подавани като се следват инструкциите на интернет страницата на ПДИ. Получаването на предложенията ще бъде потвърждавано чрез имейл.
•    Предложението трябва да съдържа обосноваване на обществената значимост на избраната тема; очаквания ефект от публикацията/ите; целта, средствата и плана на разследването; 
•    Кандидатът трябва да демонстрира в предложението изпълнимостта на разследването и неговата адекватност по отношение на времето на проекта.
•    Предложението трябва да бъде придружено с кратка професионална автобиография и по желание със списък с релевантни публикации и препоръка от  редактор в медията, в която работи кандидатът; за журналисти на свободна практика – от предишна работа,  издател, преподавател или утвърден авторитет в областта. ПДИ си запазва правото да се свърже с поръчителя, при спазване конфиденциалността на разследването. 
•    Кандидати, които вече са получили подкрепа за свои разследвания от ПДИ, могат да кандидатстват отново. Журито ще отчете оценката за предишната им работа при вземането на решение за нов грант.

Практически въпроси на кандидатстването и получаването на подкрепа/грант
•    Кандидатът трябва да е готов да се яви на събеседване с журито;
•    Членовете на журито и екипът на ПДИ поемат отговорността да спазват конфиденциалността на информацията, свързана с постъпилите предложения, тяхното разглеждане, одобрените предложения  до приключване на разследванията;
•    Ако журито реши да подкрепи дадено предложение, одобреният кандидат сключва договор с ПДИ;
•    Одобреният кандидат се съгласява да отбелязва в публикациите, подготвени в резултат на одобреното предложение, подкрепата на ПДИ и Фондация "Америка за България";
•    Резултатите от разследването и материалите, събрани в хода му, се публикуват;
•    Одобрените кандидати се отчитат периодично пред ПДИ;
•    Одобрените кандидати се съгласяват да споделят резултатите от своето разследване;
•    Журналисти, които са получили подкрепа за своето разследване от ПДИ, могат да кандидатстват отново след като разследването е приключило и публикациите са направени;
•    Не се подкрепят предложения за вече приключили разследвания.  

Задължителни  документи при кандидатстване 
1. Проектно предложение за разследване по избраната тема – до 5000 знака.
2. Професионално CV
Препоръчителни
1. Предишни публикации – до 3
2. Препоръка от редактор, преподавател, издател
Всички необходими документи трябва да се изпращат в дигитална форма на електронен адрес на ПДИ: investigations@aip-bg.org.

Времева рамка
Разследването се извършва в рамките на 3 месеца, след подписване на договор с ПДИ. В тези времеви рамки се подготвя и публикацията/ите като резултат от разследването. 

Срок на кандидатстване
Срокът за подаване на проектните предложения от кандидатите е 14 декември 2014.

Срок и начин на обявяване на резултатите
ПДИ съобщава на кандидатите решението на журито в срок от един месец от крайния срок за подаване на проектните предложения. Решението на журито е окончателно и не подлежи на преразглеждане.

Жури
Журито се състои от 7 утвърдени в своята професия и ползващи се с обществено доверие личности.

 

America for Bulgaria Foundation

 

 

Настоящият конкурс се провежда в рамките на проект „ Граждански център в подкрепа на прозрачността в обществения живот”,  финансиран с грант от Фондация „Америка за България”.

Начало  /   Разследвания  /   Случаи и дела  /   Как да получим достъп?  /   Ресурси  /   ЗДОИ в медиите  /   Новини  /   Контакти
© 2008-2023 Фондация Програма Достъп до Информация. Всички права запазени.