Фондация Програма Достъп до Информация
Достъп до информация и журналистически разследвания
Новини
05.04.2018 г.

До този извод стигна състав на ВАС, като касационна инстанция, по дело на Генка Шикерова срещу отказ на директора на Центъра за спешна медицинска помощ (ЦСМП) – София да предостави информация за изпълнението на договор за поддръжка на автомобили на ЦСМП.

Заявлението по случая е подадено през март 2016 и с него е поискана информация относно:

  1. Договор № 5 за поддръжка и текущ ремонт на извънгаранционни автомобили от автомобилния парк на ЦСМП;
  2. Цялата налична информация, свързана с изпълнението на договора по т. 1.

След получаване на заявлението от ЦСП искат от заявителя да уточни предмета на търсената информация по т. 2. Впоследствие, с решение от юни 2016 заявлението е оставено без разглеждане с мотив, че направеното уточнение е просрочено, тъй като е получено след изтичане на 30-дневния срок, предвиден в ЗДОИ. С подкрепата на ПДИ отказът на ЦСМП е обжалван пред АССГ.

С Решение № 7822/09.12.2016 на АССГ отказът по т. 1 от заявлението е отменен, а този по т. 2 - потвърден. Съдът приема, че правилно заявлението е оставено без разглеждане относно поисканата информация по т. 2, тъй като заявителят не е спазил крайният срок за депозиране на уточнението, но не така стои въпросът по отношение на т. 1. Според съда задълженият субект е приел, че заявлението по т. 1 не страда от пороци, търсената информация е ясна и конкретно формулирана. Ето защо, по същество липсва произнасяне относно договора за поддръжка и текущ ремонт на автомобилите на Центъра за спешна медицинска помощ при все че в тази си част заявлението е прието за редовно от формална страна и съдържа реквизитите по чл. 25 от ЗДОИ. Последното налага извод за незаконосъобразност на решението. В тази част то следва да се върне на задължения субект, който след като прецени какъв е характерът на търсената информация и съобрази евентуалните интереси на трети лица, да се произнесе с нарочен акт.

Срещу решението на съда, в частта, в която жалбата е отхвърлена, е подадена касационна жалба от ПДИ.

С Решение № 3855 от 26.03.2018 на ВАС, Пето отделение решението на АССГ е отменено в частта за отхвърляне на жалбата, отменен е отказът на директора на ЦСМП да предостави информация по т. 2 от заявлението и преписката му е върната за произнасяне по същество по отношение на исканата информация по т. 2 от заявлението. Съдът приема, че АССГ неправилно е възприел становището на ответника, че искането по т. 2 било прекалено общо и се нуждаело от конкретизиране. Видно е, че подаденото заявление за достъп до обществена информация в двете си точки е взаимно свързано и в цялост е достатъчно добре конкретизирано. По т. 1 се иска договор за поддръжка, текущ ремонт на извънгаранционни автомобили от автопарка на ЦСМП, който предшества публикувания в профила на купувача документ, а по т. 2 - цялата налична информация, свързана с изпълнението на посочения договор. Доколкото е конкретизиран договорът, цялата налична документация, свързана с неговото изпълнение, е лесно определяемо и няма нужда от конкретизация. Така формулирано, искането е достатъчно конкретно и принципно съответства на задължението на всеки административен орган да изпрати цялата административна преписка по издаването на един акт. Основателно се сочи в касационната жалба, че заявителят няма информация каква документация има, свързана с изпълнението на конкретния договор, за да може същата да се конкретизира. В същото време, още в самото заявление за достъп, молителката е поискала достъпът по т. 2 от искането да се осъществи чрез преглед на място на документацията, съдържаща се в досието на договора, поради което не е имало какво да се уточнява. При това положение искането е достатъчно ясно и точно формулирано, поради което същото не е следвало да се конкретизира и независимо, че не е спазен дадения срок, органът не е имал основание да дава указания да се уточнява искането, а е следвало да се произнесе с решение по същество, на основание чл. 28, ал. 2 от ЗДОИ. Решението е окончателно.

Начало  /   Разследвания  /   Случаи и дела  /   Как да получим достъп?  /   Ресурси  /   ЗДОИ в медиите  /   Новини  /   Контакти
© 2008-2019 Фондация Програма Достъп до Информация. Всички права запазени.