Access to Information Programme
Access to Information and Journalistic Investigations
How to Get Access?
Manual
Request for Access to Information
Frequently Asked Questions
Можете да поискате определена информация като отправите устно запитване или подадете писмено заявление до съответната институция. Все още, заявлението е по-сигурният начин за получаване на информация.

Какво трябва да съдържа писменото заявление?

Заявлението може да бъде в свободен текст, написано на ръка или компютър. То трябва да съдържа:
  • Задължително: Трите ви имена. За юридически лица - наименование и седалище.

  • Задължително: Каква информация искате да получите.
    Можете описателно да посочите какво ви интересува (Например, "Искам да получа достъп до цялата налична информация, свързана със следния въпрос: ...."). Можете да посочите и точно документите, от които се интересувате, ако знаете техния вид, номер и дата на издаване. Можете да ги опишете и само по това, което знаете за тях – напр. адресата на една заповед и органа, който я е издал. Не е нужно да знаете подробности за документа, който искате. Достатъчно е да знаете толкова, че документът да се идентифицира недвусмислено.

  • Задължително: адрес за кореспонденция.

  • Не е задължително, но за удобство и бърза връзка с вас можете да посочите телефонен номер и/или електронен адрес.

  • Не е задължително, но можете да посочите предпочитаната форма, в която да ви се предостави информацията.
Как може да се подаде заявлението?

Заявлението може да подадете на място в съответната институция или да го изпратите по пощата с обратна разписка.

В случай, че изберете първия вариант, заявлението ви трябва да бъде задължително регистрирано в съответното деловодство с входящ номер. Не забравяйте да вземете входящия номер. В случай, че подадете заявлението по пощата с обратна разписка, запазете обратната разписка, тя играе ролята на входящ номер и ще ви потрябва, ако евентуално получите отказ да ви се предостави информация и решите да обжалвате в съда.

Може да поискате информация и по e-mail, при условия и ред за това, определени от съответната институция. Те не могат да противоречат на закона и изискванията към писмените заявления, предвидени в него.

Отговор на заявлението си за информация трябва да получите задължително до 14 календарни дни от неговото подаване.
Home  /   Investigations  /   Cases & Lawsuits  /   How to Get Access?  /   Resources  /   APIA Media Coverage  /   News  /   Contacts
© 2008-2023 Access to Information Programme. All rights reserved.