Фондация Програма Достъп до Информация
Достъп до информация и журналистически разследвания
Разследвания
Покана 2017
Правила за канидатстване
Жури 2017
Често задавани въпроси
Правила за канидатстване
Целта на конкурсa през 2017 е да се поощрят разследвания на журналисти от местни и регионални медии по обществено значими теми.
 
Какви разследвания ще подкрепяме
 • Свързани с проблемите в региона, местните общности в България;  
 • По обществено значими теми;
 • С обществен ефект и ясно посочване на отговорните институции;
 • Представящи нова информация по темата; 
 • Използващи публични източници на информация и процедурите на ЗДОИ;
 • В съответствие с изискванията на правилата на журналистическата етика.

Кой може да кандидатства
 • Кандидатите трябва да работят като журналисти в местни или регионални медии, отразяващи теми от обществения живот в България;
 • Допускат се само индивидуални кандидатури;
 • Всеки кандидат може да участва само с едно проектно предложение;
 • Не могат да кандидатстват кореспонденти на национални медии.

Покани за кандидатстване с проектни предложения
 • Поканата за кандидатстване ще бъде обявена чрез страницата на ПДИ в интернет, чрез Бюлетина на ПДИ, Блога „Точка на достъп”, социалните мрежи, и електронни адреси на местни и регионални медии. 
 • Предложенията трябва да бъдат подавани като се следват инструкциите на интернет страницата на ПДИ. Получаването на предложенията ще бъде потвърждавано чрез имейл. 
 • Предложението трябва да съдържа обосноваване на обществената значимост на избраната тема; очаквания ефект от публикацията/ите; целта, средствата и плана на разследването; 
 • Кандидатът трябва да демонстрира в предложението изпълнимостта на разследването и неговата адекватност по отношение на времето на проекта.
 • Предложението трябва да бъде придружено с кратка професионална; автобиография и по желание със списък с публикации и препоръка от  редактор в медията, в която работи кандидатът; за журналисти на свободна практика – от предишна работа,  издател, преподавател или авторитет в областта. ПДИ си запазва правото да се свърже с поръчителя, при спазване конфиденциалността на разследването; 
 • Качеството на оформлението на проектните предложения ще се взима предвид при тяхната оценка.

Практически въпроси на кандидатстването и получаването на подкрепа/грант
 • Кандидатът трябва да е готов да се яви на събеседване с журито;
 • Членовете на журито и екипът на ПДИ поемат отговорността да спазват конфиденциалността на информацията, свързана с постъпилите предложения, тяхното разглеждане, одобрените предложения  до приключване на разследванията;
 • Ако журито реши да подкрепи дадено предложение, одобреният кандидат сключва договор с ПДИ;
 • Одобреният кандидат се съгласява да отбелязва в публикациите, подготвени в резултат на одобреното предложение, подкрепата на ПДИ и ФАБ;
 • Резултатите от разследването и материалите, събрани в хода му, се публикуват;
 • Одобрените кандидати се отчитат периодично пред ПДИ;
 • Одобрените кандидати се съгласяват да споделят резултатите от своето разследване;
 • Не се подкрепят предложения за вече приключили или текущи разследвания.  

Задължителни  документи при кандидатстване 
1. Проектно предложение за разследване по избраната тема – до 5000 знака.
2. Професионално CV
 
Препоръчителни документи
1. Предишни публикации – до 3
2. Препоръка от редактор, преподавател, издател
Всички необходими документи трябва да се изпращат в дигитална форма на електронен адрес на ПДИ: investigations@aip-bg.org  

Времева рамка

Разследването се извършва в рамките на 3 месеца, след подписване на договор с ПДИ. В тези времеви рамки се подготвя и публикацията/ите като резултат от разследването. 

 

Срок на кандидатстване

Крайният срок за подаване на проектните предложения от кандидатите е 19 февруари 2017.

 

Срок и начин на обявяване на резултатите

ПДИ съобщава на кандидатите решението на журито в срок от един месец от крайния срок за подаване на проектните предложения.  Решението на журито е окончателно и не подлежи на преразглеждане.

 

Жури
Журито се състои от 7 утвърдени в своята професия  и ползващи се с обществено доверие личности.    

 
Настоящият конкурс се провежда в рамките на проект „Граждански център в подкрепа на прозрачността в обществения живот”,  финансиран с грант от Фондация „Америка за България”.

Начало  /   Разследвания  /   Случаи и дела  /   Как да получим достъп?  /   Ресурси  /   ЗДОИ в медиите  /   Новини  /   Контакти
© 2008-2020 Фондация Програма Достъп до Информация. Всички права запазени.