Фондация Програма Достъп до Информация
Достъп до информация и журналистически разследвания
Новини
11.03.2019 г.

Информацията относно класирането на общинските проекти по програма, финансирана със средства от Европейския съюз, е относима към обществения живот, касае разходването на публични средства и несъмнено има характер на обществена информация.

 

С този мотив състав на ВАС потвърди решение на АССГ за отмяна на отказ на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) да предостави информация за класирането на общинските проекти по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата и селските райони“ от ПРСР 2014-2020“.

 

Информацията бе поискана от Огнян Георгиев (в. „Капитал“) със заявление от 9 февруари 2017, а отказът на ДФЗ бе с мотив, че исканата информация не попада в законовата дефиниция за „обществена информация“.

 

С Решение № 4529 от 05.07.2017 АССГ отмени отказа и върна преписката на ДФ „Земеделие“ за ново произнасяне с указания по тълкуването и прилагането на закона. Съдът прие, че поисканата със заявлението информация безспорно има характер на обществена информация и поради това, отказът, постановен само на това основание, е незаконосъобразен.

 

Срещу решението на АССГ бе подадена касационна жалба от ДФЗ.

 

В резултат, с Решение № 3431 от 11.03.2019 на ВАС решението на първата инстанция бе оставено в сила. Съдиите приемат за правилни изводите на първата инстанция, че исканата информация е обществена по смисъла на чл. 2, ал. 1 от ЗДОИ, тъй като са налице и двата елемента от фактическия състав на нормата. Информацията за класирането на общинските проекти по програма, финансирана със средства от Европейския съюз е относима към обществения живот, касае разходването на публични средства и несъмнено има характер на обществена информация. Същата е свързана с актовете на ДФЗ като орган, натоварен със специални компетенции и достъпът до нея е свободен независимо от формата – официална или служебна по смисъла на чл. 10 и чл. 11 от ЗДОИ. Налице е и вторият елемент от фактическия състав - предоставянето на информация ще даде възможност на заявителя да си състави мнение за дейността на задължения субект. Не може да се приеме твърдението на административния орган, че класирането само по себе си, не може да даде възможност за съставяне на мнение относно дейността на задължения субект, което е изразено в оспорения акт, поддържано е пред първоинстанционния съд, а понастоящем се поддържа и като касационно отменително основание за неправилно приложение на материалния закон. Класирането се извършва по нормативни правила, като от него могат да бъдат извлечени изводи за спазването на същите, на приложимите критерии за оценка, от анализа на класираните проекти и сравнението между тях могат да бъдат направени изводи за дейността на задължения субект по отношение изразходването на публичните средства. Правилно съдът е приел, че не е налице единственото посочено основание за отказ – липса на обществен характер на исканата информация.

Решението е окончателно.

Начало  /   Разследвания  /   Случаи и дела  /   Как да получим достъп?  /   Ресурси  /   ЗДОИ в медиите  /   Новини  /   Контакти
© 2008-2021 Фондация Програма Достъп до Информация. Всички права запазени.